51. posiedzenie Sejmu

08
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas dwudniowego posiedzenia Izba rozpocznie parlamentarne prace m.in. nad projektami ustaw o Służbie Ochrony Państwa oraz o Straży Marszałkowskiej.

Rządowy projekt ustawy o Służbie Ochrony Państwa zakłada powstanie nowej formacji ochronnej o tej nazwie. Zdaniem rządu projekt odpowiada na potrzeby praktyki działań ochronnych, a przede wszystkim zagwarantuje skuteczność oraz niezwłoczność działań formacji odpowiedzialnej za ochronę osób i obiektów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. W odniesieniu do dotychczas realizowanej ochrony osób i obiektów, pragmatyka służbowa nowej formacji w sposób zasadniczy koryguje zadania BOR, jak również rozszerza katalog uprawnień umożliwiających ich realizację. Tym samym nastąpi też wzmocnienie pozycji służby i jej szefa – Komendanta SOP.

Natomiast przedłożony przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych projekt ustawy o Straży Marszałkowskiej wynika z potrzeby kompleksowego uregulowania statusu prawnego Straży oraz konieczności zwiększenia uprawnień tej formacji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Sejmu i Senatu. Projekt zmienia status Straży Marszałkowskiej czyniąc ją umundurowaną i uzbrojoną formacją ochrony Sejmu i Senatu podległą Marszałkowi Sejmu. Projekt rozszerza kompetencje SM, przyznając jej nowe zadania polegające na prowadzeniu rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu oraz podejmowaniu działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń i wykrywanie urządzeń podsłuchowych na terenach, w obiektach i w urządzeniach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu.