52. posiedzenie Sejmu

22
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się m.in. podniesieniem nakładów na ochronę zdrowia oraz zwiększeniem uprawnień konsumentów w przypadku konieczności zwrotu towaru. Rozpoczęte zostaną też prace nad prezydenckimi propozycjami zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Izba pracować będzie także nad zwiększeniem udziału obywateli w życiu samorządowym i poprawie przejrzystości wyborów.

Sejm przeprowadzi II czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Proponowane przez Radę Ministrów rozwiązania gwarantują stopniowy wzrost środków na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2024.

Większą ochronę praw konsumentów ma zapewnić projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego przedłożony przez Komisję ds. Petycji. Dzięki proponowanym przepisom, gdy sprzedawca wymieni konsumentowi wadliwy towar z tytułu rękojmi, termin jego odpowiedzialności wydłuży się. Okres rękojmi będzie więc liczony nie od chwili zakupu wadliwego towaru, lecz rozpocznie się z chwilą wydania produktu wolnego od wad, podobnie jak ma to miejsce w przypadku gwarancji.

Izba rozpatrzy w I czytaniu przedstawione przez Prezydenta projekty ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Proponowana w projekcie prezydenckim reforma Sądu Najwyższego zakłada m.in. wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej eliminującej orzeczenia sądów naruszające Konstytucję, prawo czy sprzeczne z treścią zebranego materiału dowodowego. Natomiast zaproponowana przez głowę państwa nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zmienia sposób wyboru jej członków.

Grupa posłów przedłożyła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, którym posłowie zapoznają się w I czytaniu. Dzięki proponowanym przepisom ma wzrosnąć rola społeczności lokalnej w funkcjonowaniu oraz kontroli nad władzą samorządową. Wejście w życie projektu ma zwiększyć transparentność procesu wyborczego i ograniczyć możliwość potencjalnych nadużyć.