59. posiedzenie Sejmu

27
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas obecnego posiedzenia posłowie zajmą się m.in. projektem korzystnej dla konsumentów i przedsiębiorców noweli kodeksu cywilnego, będą też kontynuować prace nad wyeliminowaniem nieprawidłowości w działaniu komorników sądowych i racjonalizacją kosztów komorniczych. W porządku dziennym posiedzenia znalazło się też ważne dla stosunków polsko-litewskich wydarzenie w dziedzinie dyplomacji parlamentarnej. Przed Izbą wystąpi przewodniczący Seimasu Republiki Litewskiej Victoras Pranckietis.

Rada Ministrów w projekcie nowelizacji Kodeksu cywilnego zaproponowała skrócenie z dziesięciu do sześciu lat ogólnego terminu przedawnienia roszczeń. Rozwiązanie to ma skłonić wierzycieli do szybszego inicjowania postępowań. Dzięki temu wzrośnie pewność i stabilność obrotu prawnego. Zmniejszy się natomiast niepewność dłużnika, jednocześnie taki termin będzie wystarczający, by wierzyciel mógł podjąć czynności w celu dochodzenia roszczenia. Projekt rządowy wzmocni także prawa konsumenta. Gdy upłynie przewidziany prawem termin, roszczenia przedsiębiorcy staną się z mocy prawa niemożliwe do przymusowej realizacji. Dzięki proponowanym zmianom dłużnik będzie mógł też bronić się przed niesłusznym zajęciem konta drogą elektroniczną, zanim środki zostaną przekazane wierzycielowi. Jednocześnie nie będzie mógł się uchylić od egzekucji przez rozporządzenie środkami na rachunku.

Izba będzie też w II czytaniu pracować nad rządowymi projektami dotyczącymi komorników. Głównym celem projektu nowej ustawy o komornikach sądowych jest zwiększenie nadzoru nad komornikami i ograniczenie nieprawidłowości związanych z ich czynnościami. Rząd proponuje m.in. ograniczenie roli asesorów komorniczych, wyeliminowanie ryzyka konfliktu interesów w działaniach komorników, jawność oświadczeń majątkowych. Komornik będzie musiał mieć wykształcenie prawnicze, opłaty egzekucyjne staną się należnością Skarbu Państwa, a prowizja komornika zależeć będzie od efektów jego pracy. Uporczywie naruszający prawo komornik będzie mógł zostać odwołany przez ministra sprawiedliwości.

Ponadto posłowie kontynuować będą prace nad senackim projektem nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, ułatwiającym osobom niepełnosprawnym zdawanie egzaminów na prawo jazdy, wysłuchają informacji rządu o stanie lasów, uzupełnią taż skład Trybunału Stanu.

Ostatniego dnia posiedzenia Izba wysłucha wystąpienia przewodniczącego litewskiego parlamentu Victorasa Pranckietisa. Rok 2018 jest ważny dla obydwu państw – niedawno Litwa obchodziła setną rocznicę Odrodzenia Państwa, w listopadzie stulecie Niepodległości świętować będzie Polska.