61. posiedzenie Sejmu

11
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Kontynuacja prac nad reformą sądownictwa jest jednym z głównych punktów obecnego posiedzenia Sejmu. Izba będzie też pracować nad zasadami stosowania ulgi podatkowej dla twórców. Sejm zapozna się również z informacją Ministra Infrastruktury ws. stanu polskiej kolei i planowanych inwestycji.

Sejm rozpocznie prace nad poselskimi propozycjami zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych i ustawie o Sądzie Najwyższym. Projekt wprowadza m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Zgodnie z nową procedurą Minister Sprawiedliwości najpierw zasięgałby opinii kolegium sądu, a jeżeli ta byłaby negatywna – zwracałby się do Krajowej Rady Sądownictwa. KRS mogłaby odmówić zgody większością 2/3 głosów. Projekt przewiduje też zrównanie standardowego wieku przejścia w stan spoczynku do 65 lat dla sędziów-kobiet i mężczyzn, z pozostawieniem kobietom możliwości wyboru i wcześniejszego przejścia w stan spoczynku po ukończeniu 60 lat, niezależnie od stażu pracy.

Zmiany o charakterze doprecyzowującym, umożliwiające sprawną realizację procedur przewidzianych w ustawie o SN, zaproponowano w poselskim projekcie nowelizacji przepisów. Według autorów proponowana nowelizacja ma na celu m.in. zapewnienie realizacji zasady autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej SN. Projekt zawiera również regulację, która ma być wprowadzona w celu zagwarantowania, że obsadzenie stanowisk I Prezesa SN lub Prezesa SN nastąpi w trybie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Izba w II czytaniu będzie debatować nad poselskim projektem nowelizacji przepisów wprowadzających ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Aby wzmocnić pozycję ustrojową TK wnioskodawcy proponują umożliwić publikację wydanych z naruszeniem przepisów trzech rozstrzygnięć Trybunału z 2016 r.

Podczas 61. posiedzenia Sejm rozpatrzy także w II czytaniu rządowy projekt ustawy, który da instytucjom sektora finansowego podstawy prawne do pozyskiwania informacji o niekaralności od zatrudnionych i kandydatów do pracy. Dzięki przyjęciu ustawy zwiększy się bezpieczeństwo obrotu. Obecnie pracodawca może żądać informacji o niekaralności od osób ubiegających się o zatrudnienie tylko wówczas, gdy wymóg niekaralności wynika z odrębnych przepisów. Gdy nie ma wyraźnej podstawy prawnej, pracodawca nie ma prawa wymagać zaświadczenia o niekaralności.

Rozszerzenie mecenatu państwa nad działalnością kulturalną o ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami kraju zakłada wniesiona przez Senat propozycja nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z projektem sprawowany przez państwo mecenat, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, ma obejmować inicjatywy nie tylko w Polsce, ale także za granicą.