62. posiedzenie Sejmu

08
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych w postaci podwyższenia renty socjalnej i szczególne rozwiązania dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – to główne propozycje legislacyjne, którymi posłowie zajmą się na obecnym posiedzeniu Sejmu. W porządku czterodniowych obrad znalazł się także projekt obniżający uposażenia parlamentarzystów o 20 proc.

Sejm rozpatrzy w II czytaniu projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Rząd proponuje zrównanie renty socjalnej z kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (dotychczas renta socjalna wynosiła 84 proc. tego świadczenia). Po wejściu w życie nowelizacji, planowanym na 1 września 2018 r., z mocą od 1 czerwca br., oba świadczenia będą wynosić 1029,80 zł. Projekt realizuje jedno z postanowień porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych zawartego 24 kwietnia 2018 r. przez rząd i przedstawicieli części środowiska osób niepełnosprawnych. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, z rozwiązania tego skorzysta 280 tys. osób pobierających aktualnie renty socjalne. Oznacza to, że do portfeli osób najbardziej potrzebujących wpłynie każdego roku około 0,54 mld zł więcej. Analogiczne rozwiązanie zakłada też projekt poselski – oba trafiły do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Renta socjalna to świadczenie przyznawane osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia a także w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Izba będzie także kontynuować prace nad poselskim projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Projekt zakłada objęcie tych osób, niezależnie od wieku, określonymi formami wsparcia. Obejmują one: zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych, prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania oraz bezlimitowe finansowanie przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.

W porządku obrad jest też drugi projekt wspierający rodziny z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci, czyli rządowa propozycja nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Proponowana ustawa ma zapewnić realizację II etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego przez rząd w grudniu 2016 r. Projekt zakłada m.in. wsparcie dla byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym dzięki udziałowi w zorganizowanej formie rehabilitacji. W praktyce ma to zapewnić prowadzenie zajęć klubowych dla osób, które zakończyły udział w warsztatach terapii zajęciowych w związku z podjęciem zatrudnienia. Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia. Nowe rozwiązania umożliwią osobom pracującym, a mającym ciężko chore lub niepełnosprawne dzieci, łatwiejsze godzenie pracy zawodowej z opieką nad nimi. W przypadku rodziców rozważających kontynuację zatrudnienia w sytuacji pojawienia się w  rodzinie niepełnosprawnego dziecka – nowa regulacja może wpłynąć na decyzję o pozostaniu na rynku pracy. Z uprawnień kierowanych do pracowników – rodziców można będzie korzystać do ukończenia przez dziecko 18 lat, a także później. Oznacza to, że z nowych uprawnień będą mogli korzystać pracownicy opiekujący się dorosłym dzieckiem. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawi na forum Sejmu poseł Urszula Rusecka.

Posłowie zajmą się też w II czytaniu projektem nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Projekt realizuje publiczną zapowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, dotyczącą obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystów o 20 proc. W dotychczasowym stanie prawnym uposażenie poselskie jest równe wynagrodzeniu podsekretarza stanu. Projekt zakłada, że po wejściu w życie nowelizacji będzie ono odpowiadało 80 proc. tego wynagrodzenia. Dieta parlamentarna na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju ma wynosić tak jak dotychczas 25 proc. wynagrodzenia podsekretarza stanu. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po miesiącu ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Oznacza to – w przypadku, gdyby nowelizacja została opublikowana w maju – że nowa wysokość uposażenia poselskiego zacznie obowiązywać od lipca 2018 r. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych przedstawi na forum Sejmu poseł Halina Szydełko.

Sejm będzie również pracować w II czytaniu nad poselską propozycją zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, wniesioną w ramach rozmów z Komisją Europejską. Jednym z celów projektowanej nowelizacji jest wzmocnienie skargi nadzwyczajnej, która ma być absolutnie wyjątkowym środkiem zaskarżania prawomocnych wyroków polskich sądów. W związku z tym zaproponowano m.in., aby skargę mogły złożyć tylko dwa podmioty: Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Oznacza to, że kompetencję tę stracą: Prezes Prokuratorii Generalnej RP, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt zmienia także procedurę mianowania na stanowisko asesora sądowego w sądzie powszechnym. Zakłada, że to nie Minister Sprawiedliwości, lecz Prezydent RP będzie dokonywał mianowania asesorów sądowych. Proponowana nowelizacja przewiduje też, że Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła wyrazić sprzeciw wobec kandydata na stanowisko asesorskie na etapie procedury poprzedzającym mianowanie asesora przez Prezydenta.