64. posiedzenie Sejmu

13
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Sześć dni po zakończeniu poprzedniego posiedzenia – Sejm rozpoczyna kolejne. Wśród rozpatrywanych projektów znalazła się reforma szkolnictwa wyższego oraz zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Projekt Konstytucji dla nauki, którą posłowie zajmą się w II czytaniu, przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uwzględnia wiele zmian kierunkowych, w tym m.in. uzależnienie możliwości prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych od kategorii naukowych, jakie szkoła wyższa uzyska w prowadzonych dyscyplinach. Ponadto uczelnie mają dzielić się na akademickie i zawodowe.

Izba zajmie się także projektem zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Projekt, w wersji przyjętej przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych, przewiduje, że w regulaminach obu Izb będzie można określić zasady obniżenia uposażenia i diety za naruszenie zachowaniem powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego na ich posiedzeniach lub posiedzeniach ich organów. Oznacza to, że projekt wyklucza finansowe karanie posłów za ich zachowanie w innych okolicznościach, np. podczas występów mediach lub w czasie prywatnym. Druga z proponowanych zmian dotyczy możliwości odpowiedzialności finansowej posłów za naruszenie w rażący sposób spokoju lub porządku na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu.