65. posiedzenie Sejmu

28
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej była głównym punktem prac posłów. Sejm podczas posiedzenia zajął się też pakietem pilnych rządowych projektów zmian w ustawach o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska. Izba rozpoczęła również prace nad projektem wprowadzającym dopłaty do czynszów w pierwszych latach najmu mieszkania.

Sejm znowelizował ustawę o IPN. Zmiana uchyla artykuł przewidujący odpowiedzialność karną za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. W ocenie rządu, który w trybie pilnym wniósł projekt do Sejmu, bardziej efektywnym sposobem ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego będzie wykorzystanie narzędzi cywilnoprawnych.

W I czytaniu Sejm rozpatrzył dwa rządowe projekty: nowelizacji ustawy o odpadach oraz zmian w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Zmiany w ustawie o odpadach mają pomóc w rozwiązaniu problemu porzucania odpadów przez podmioty nimi gospodarujące w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Projekt jest legislacyjną reakcją na nasilone w ostatnim czasie zjawisko pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Jednym z rozwiązań jest nałożenie na firmy działające w tej branży obowiązku posiadania odpowiednich zabezpieczeń na wypadek konieczności pokrycia kosztów usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów. Kolejna istotna zmiana to wprowadzenie wymogu posiadania na własność (lub w użytkowaniu wieczystym) terenu, na którym będzie prowadzona m.in. zbiórka odpadów niebezpiecznych. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Natomiast nowelizacja ustawy o IOŚ zwiększa bezpieczeństwo ekologiczne obywateli, zapewniając stabilny system finansowania badań i ocen stanu środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wyeliminowanie szarej strefy w gospodarce odpadami. Ustawa wzmacnia działania kontrolne Inspekcji m.in. poprzez umożliwienie prowadzenia na terenie całego kraju kontroli inicjowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Teraz projektem zajmie się Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania to kolejny dokument, którym w I czytaniu posłowie zajęli się podczas 65. posiedzenia Sejmu. Rozwiązania pomogą rozwiązać problem braku mieszkań dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskie, aby mogły zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Projektem zajmą się teraz komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.