65. posiedzenie Sejmu

27
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Najistotniejszym punktem obrad będzie debata nad pakietem pilnych rządowych projektów nowelizacji ustaw o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska. Izba zajmie się ponadto projektem wprowadzającym dopłaty do czynszów w pierwszych latach najmu mieszkania.

Posiedzenie rozpocznie się od I czytania dwóch rządowych projektów: nowelizacji ustawy o odpadach oraz zmian w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rada Ministrów uznała oba przedłożenia za pilne. W praktyce oznacza to szybszy tryb prac w Sejmie oraz skrócenie do 14 dni terminu na jej rozpatrzenie przez Senat oraz do 7 dni terminu na jej podpisanie przez prezydenta.

Wejście w życie projektowanych zmian ma pomóc w rozwiązaniu problemu porzucania odpadów przez podmioty nimi gospodarujące w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Projekt jest legislacyjną reakcją na nasilone w ostatnim czasie zjawisko pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Rząd dostrzegł też problem, że w wielu wypadkach z wnioskiem o wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami występowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których sytuacja finansowa lub majątkowa nie jest wystarczająca dla zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami prowadzonej działalności.

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska ma zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne obywateli, zapewnić stabilny system finansowania badań i ocen stanu środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wyeliminowanie szarej strefy w gospodarce odpadami. Jej przejawy to m.in. porzucanie odpadów komunalnych i niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. wyrobiskach i nielegalnych magazynach), nielegalny demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niezgodne z przepisami przemieszczanie odpadów z zagranicy.

Posłowie w I czytaniu zajmą się także rządowym projektem ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Propozycje zawarte w ustawie mają pomóc rozwiązać problem braku mieszkań dla osób, których dochody są zbyt wysokie, żeby ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskie, aby mogły zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania.