Apel Sędziów Sądu Najwyższego

04
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego podjęło uchwałę, w której apeluje do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o wykazanie rzeczywistej woli przyjęcia rozwiązań nie naruszających zasady trójpodziału władz, niezależności sądów, niezawisłości i nieusuwalności sędziów.

W uchwale napisano, że sędziowie podtrzymują stanowisko, wyrażone w uchwale Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2018 r., że uchwalone przez Parlament i podpisane przez Prezydenta w 2017 r. nowe ustawy, dotyczące sądów powszechnych, Sądu Najwyższego  i Krajowej Rady Sądownictwa, które były przygotowane z naruszeniem podstawowych reguł tworzenia prawa, bez należytych konsultacji, po zlekceważeniu ujawnionych opinii naukowych oraz stanowisk organizacji prawniczych i akademickich są w wielu rozwiązaniach sprzeczne z normami obowiązującej Konstytucji RP, łamią zasady trójpodziału władz, niezależności sądów, niezawisłości i nieusuwalności sędziów.

„Apelujemy do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o wykazanie rzeczywistej woli przyjęcia rozwiązań, które nie naruszają zasady trójpodziału władz, niezależności sądów, niezawisłości i nieusuwalności sędziów. Dotyczy to w pierwszym rzędzie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, której zwołanie w składzie sprzecznym z art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji RP i dalsze prace prowadzone z udziałem sędziów wybranych w niekonstytucyjnym trybie grożą niebezpiecznymi konsekwencjami dla stabilności całego systemu prawnego naszego Państwa. Nie jest jeszcze za późno na dokonanie stosownych zmian ustawodawczych oraz na skoncentrowanie uwag

I na tym, co jest rzeczywistym problemem wymiaru sprawiedliwości, a więc na realnej, a nie pozorowanej zmianie procedur oraz na takim unormowaniu zakresu kognicji sądów, która pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na prawomocne orzeczenie oraz przybliży sądy do obywateli, w tym także przez zwiększenie udziału czynnika społecznego w orzekaniu. Ponawiamy naszą gotowość służenia pomocą w przeprowadzaniu reform o takim właśnie charakterze” – czytamy w uchwale.

Za przyjęciem uchwały głosowało 68 sędziów, 2 wstrzymało się od głosu, nie było głosów przeciwnych.