COSAC: spotkanie grupy roboczej w Brukseli

28
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Brukseli odbyło się spotkanie Grupy roboczej Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC), poświęcone wymianie poglądów na temat sposobów usprawnienia procedury zawartej w Protokole 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz na temat określenia obszarów polityki, w których proces decyzyjny i/lub jego wykonanie mogłyby zostać ponownie przydzielone państwom członkowskim. Sejm reprezentował członek Komisji ds. UE poseł Szymon Szynkowski vel Sęk.

W ramach dyskusji poświęconej usprawnieniu procedury zawartej w Protokole 2 TFUE zwrócono uwagę, iż lepsze stosowanie procedury jest do pewnego stopnia możliwe bez wprowadzania zmian traktatowych, np. poprzez uwzględnienie świąt i wakacji w obliczaniu 8 tygodniowego terminu na przekazanie przez parlament narodowy uzasadnionej opinii w ramach procedury tzw. żółtej kartki. Zabierając głos w tej części debaty Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział, że konieczne jest zwiększenie obecności parlamentów narodowych w innych niż początkowe etapy procedury legislacyjnej UE: – Parlamenty powinny mieć możliwość reagowania na poprawki i rozwiązania nie tylko w zakresie ich zgodności z zasadą pomocniczości i proporcjonalności. Powinny mieć możliwość uczestnictwa w fazie przedlegislacyjnej, tworzeniu białych i zielonych ksiąg. Parlamenty narodowe powinny być także poważniej traktowane przez Komisję Europejską: odpowiedzi Komisji na uzasadnione opinie przyjmowane przez parlamenty powinny być konkretne i udzielane bez zbędnej zwłoki.

Druga część spotkania poświęcona była omówieniu ewentualnych możliwości zwrotu przez UE kompetencji w niektórych obszarach polityk państwom członkowskim. Pojawienie się tego tematu wynika z zakresu prac przyjętego przez Grupę zadaniową Timmermansa, która realizuje zapowiedzi Przewodniczącego KE Junckera z Orędzia o stanie Unii, w którym postulował, aby UE koncentrowała się na zadaniach, których realizacja niesie wartość dodaną i w których jest zauważalnie skuteczniejsza, niż państwa członkowskie („robić mniej, ale efektywniej”). W dyskusji na ten temat poseł Szymon Szynkowski vel Sęk zaznaczył, że dziś należy skoncentrować się na tym, aby zapobiec rozszerzaniu kompetencji instytucji europejskich poza uprawnienia zapisane w Traktatach. – Tam, gdzie prawo jest nadinterpretowane, potrzebne jest jego doprecyzowanie i przywrócenie kompetencji właściwym podmiotom. Jako przykład obszarów zarezerwowanych dla państw członkowskich poseł podał kwestię reformy wymiaru sprawiedliwości czy ochrony życia poczętego. – Sytuacje, gdy te obszary, bez jasnej podstawy traktatowej, są przedmiotem działań instytucji europejskich, skłaniają do refleksji na temat doprecyzowania zakresu ich kompetencji. Należy bowiem pamiętać, że to państwa członkowskie są właścicielami Traktatów, a Komisja Europejska ich strażniczką -zakończył poseł.

Grupa robocza COSAC została utworzona na podstawie konkluzji LVIII spotkania COSAC (Tallin, 26-28.11.2017) oraz na mocy decyzji podjętej przez Przewodniczących COSAC (Sofia, 21-22.01.2018). Celem Grupy jest przeprowadzenie regularnych i kompleksowych dyskusji odnoszących się do prac Grupy zadaniowej ds. Pomocniczości, proporcjonalności i „robienia mniej ale efektywniej” pod przewodnictwem F. Timmermansa. Wnioski z prac Grupy mogły by zostać wykorzystane przez członków Grupy zadaniowej delegowanych przez COSAC, a ponadto zostaną uwzględnione w uwagach LIX COSAC.