Drugi dzień posiedzenia Sejmu

05
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Ponad sześć godzin trwała w Sejmie debata poświęcona sprawozdaniu z wykonania zeszłorocznego budżetu. Posłowie wysłuchali sprawozdań m.in. Najwyższej Izby Kontroli i Narodowego Banku Polskiego. Izba została też poinformowana o działalności w zeszłym roku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych. Sejm kontynuował pracę nad wprowadzeniem dopłat do czynszów.

W trakcie długiej debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. za udzieleniem rządowi absolutorium opowiedziała się Komisja Finansów Publicznych reprezentowana na Sali Plenarnej przez posła Andrzej Szlachtę, który zwrócił uwagę, że dług skarbu państwa na koniec zeszłego roku obniżył się do poziomu 46,8 proc. PKB z 50 proc. w 2016 r., a trzy największe agencje ratingowe podniosły perspektywę oceny wiarygodności kredytowej Polski. Przed zakończeniem debaty na pytania posłów odpowiadali m.in. przedstawiciele resortu finansów, obrony narodowej, sprawiedliwości, przedsiębiorczości i technologii oraz kultury. Izba przyjęła także Informację Prezesa Rady Ministrów o poręczeniach i gwarancjach udzielnych przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego oraz zgodziła się z realizowanym w ubiegłym roku kierunkiem działań NBP, przedstawionym przez prezesa banku centralnego Adama Glapińskiego. Pozytywną ocenę za wykonanie zeszłorocznego budżetu usłyszeli posłowie także od Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego. W wyniku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały w przedmiocie absolutorium dla rządu, Sejm zadecydował o ponownym skierowaniu projektu do Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie wysłuchali również sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 r., przedstawionego przez Witolda Kołodziejskiego. Zaraz po nim Krzysztof Czabański udzielił posłom informacji o działalności Rady Mediów Narodowych. W trakcie rozpatrywania  tego punktu obrad zgłoszono poprawki oraz wniosek o odrzucenie, które Izba rozpatrzy w bloku głosowań.

Podczas II czytania posłowie pracowali nad rozwiązaniami zaproponowanymi w rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Ze względu na zgłoszone poprawki posłowie podjęli decyzję o ponownym skierowaniu projektu do Komisji: Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.