Drugi dzień posiedzenia Sejmu

14
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Zmiana ustawy o dowodach osobistych i ustawy o weteranach oraz reforma systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP – to najważniejsze punkty drugiego dnia obrad.

Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych powoduje, że w marcu 2019 r. rozpocznie się wydawanie elektronicznych dowodów osobistych. Rządowy projekt zakłada, że każdy posiadacz nowego typu dokumentu będzie mógł drogą elektroniczną komunikować się z urzędami, placówkami służby zdrowia a także podmiotami komercyjnymi. Sejm skierował projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Także w I czytaniu posłowie pracowali nad nowelizacją ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. To element pierwszego etapu reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia (SKiD) w Siłach Zbrojnych RP. Nowela zakłada m.in. rozszerzenie kompetencji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Szefowi SG WP podlegać będą dowódca generalny i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, a także szef Inspektoratu Wsparcia. Projekt dostosowuje system dowodzenia polską armią do modelu obowiązującego w NATO. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji Obrony Narodowej.

Sejm uchwalił również nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, która modyfikuje definicję weterana. Umożliwi to ubieganie się o przyznanie statusu weterana osobom przebywającym wielokrotnie na misjach krótszych, niż przewiduje obowiązująca ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Ponadto Sejm przyjął do wiadomości informację w sprawie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Informację przedstawił podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Zarudzki. Pytania posłów do przedstawicieli rządu dotyczyły m.in. programu „Mieszkanie Plus” i zaawansowania jego realizacji oraz wdrażania rynku mocy w Polsce.

Sejm wysłuchał  też informacji o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej). Informację przedstawił sekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych Konrad Szymański. W związku ze zgłoszoną poprawką do projektu uchwały w trakcie II czytania Sejm skierował projekt ponownie do Komisji ds. UE.