Drugi dzień posiedzenia Sejmu

09
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W czwartek Izba zajmowała się m. in. projektem ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz sprawozdaniem Komisji Zdrowia i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dot. odrzucenia projektu zmian w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi mających zlikwidować obowiązek szczepień ochronnych.

Posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki  dot. rządowego projektu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Wszystkie Kluby Poselskie poparły zmiany w ustawie, projekt trafił do III czytania w bloku głosowań, a dotyczy wydzielenia Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i powołania Polskiego Laboratorium Antydopingowego, wyposażenia w podmiotowość prawną, określenia zakresu działania oraz wskazania jego organów wraz z zakresem ich zadań.

Do III czytania w bloku głosowań trafił też rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy wyodrębnienia ze służby prewencji pododdziałów antyterrorystycznych Policji i utworzenia służby kontrterrorystycznej.

Ostatnim sprawozdaniem rozpatrzonym przez posłów był wniosek Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o odrzucenie projektu o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zmiana dotyczy likwidacji obowiązku szczepień ochronnych; pozostawienia obowiązku szczepień ochronnych jedynie dla sytuacji nałożenia tego obowiązku w drodze decyzji oraz w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wszystkie Kluby Poselskie, których przedstawiciele wypowiedzieli się z mównicy sejmowej, zapowiedziały głosowanie za odrzuceniem projektu, który został skierowany do III czytania w bloku głosowań.