Drugi dzień posiedzenia Sejmu

14
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Kontynuacje prac nad rządowym projektem, którego celem jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o Kodeksie wyborczym, który ma  zwiększyć udział obywateli w procesie wybierania, a także zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym – to główne punkty obrad drugiego dnia posiedzenia Sejmu.

W I czytaniu posłowie pracowali nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jego celem jest wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspieszenie i usprawnienie działania sądów rejestrowych. Przewidziano wprowadzenie obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS drogą elektroniczną od 1 marca 2020 r. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia.

Sejm rozpoczął także prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy Kodeks wyborczy. Ma on na celu wprowadzenie do ustawy zapisu uniemożliwiającego przeprowadzenie wyborów prezydentów, burmistrzów, wójtów i rad gminnych, miejskich i powiatowych oraz sejmików województw w dniu święta państwowego i kościelnego, będącego dniem wolnym od pracy. W dyskusji nad projektem złożono wniosek o odrzucenie w I czytaniu.

Natomiast w II czytaniu posłowie kontynuowali prace nad projektem nowelizacji ustawy Kodeks wyborczy, którego celem jest zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Dzięki proponowanym przepisom ma wzrosnąć rola społeczności lokalnej w funkcjonowaniu oraz kontroli nad władzą samorządową. Wejście w życie projektu ma zwiększyć transparentność procesu wyborczego i ograniczyć możliwość potencjalnych nadużyć. Projekt został ponownie skierowany do Komisji Nadzwyczajnej, która rozpatrzyła zgłoszone poprawki.

Także w II czytaniu Sejm zajął się projektem nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Jej celem jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, a także wzmocnienie systemu oceny wpływu zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi. Rezultatem proponowanych zmian będzie bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych województwach, w tym prognoz jakości powietrza. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Do III czytania posłowie przystąpią w bloku głosowań.