Drugi dzień posiedzenia Sejmu

11
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Dyskusja nad projektem ustawy budżetowej na 2018 rok, nowelizacja ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR oraz przyjęcie poprawek Senatu dotyczących nowelizacji prawa wyborczego – to główne punkty prac Izby.

Sejm skierował do podpisu prezydenta nowelizację prawa wyborczego, która ma na celu ograniczenie nadużyć wyborczych oraz zapewnienie społeczności lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu i kontroli nad władzą samorządową.

Natomiast do Senatu została skierowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rzeczypospolitej Polskiej. Jej celem jest określenie zadań organów administracji publicznej związanych z organizacją dwudziestej czwartej sesji Konferencji COP24.

Posłowie rozpoczęli także prace nad senackim projektem nowelizacji ustaw o ruchu drogowym i kierujących pojazdami. Zakłada ona, że prawo jazdy nie będzie zatrzymywane w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożenia zbyt dużej liczby pasażerów, jeżeli kierowca działał w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego. Sejm zdecydował, że projekt będzie rozpatrzony w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Sejm zdecydował również, o skierowaniu do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny senackiego projektu zmian w ustawie o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Osoby te będą miały dostęp poza kolejnością do świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Otrzymają też prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej;

Posłowie wysłuchali także informacji rządu w sprawie wdrażania programów operacyjnych w zakresie polityki spójności realizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 przedstawionej przez Ministra Rozwoju. Przedstawiciele rządu odpowiadali też na pytania posłów dotyczące m.in. wsparcia dla młodych w zakresie uzyskania mieszkania, pomocy osobom znajdującym się w spirali zadłużenia oraz inicjatywy Komisji Europejskiej o uruchomieniu programu wsparcia w procesie transformacji regionów górniczych i wysokoemisyjnych.