Drugi dzień posiedzenia Sejmu

13
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Kontynuacja reformy wymiaru sprawiedliwości to główna część prac podczas drugiego dnia prac Izby. Posłowie podjęli także decyzje dotyczące trzech wniosków ws. uchylenia immunitetu.

W II czytaniu Sejm pracował nad projektem zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadza on zmianę dotyczącą zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Przygotowano rozwiązanie adresowane dla osób korzystających ze wsparcia innych przy zbiorach owoców i warzyw, podczas których dochodzi do spiętrzenia prac. Zaproponowano, aby podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach był nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika z osobą pomagającą przy zbiorach. Umowa taka będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 120 dni w ciągu roku kalendarzowego. Komisje wydłużyły czas świadczenia pomocy przy zbiorach do 180 dni. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Piotr Olszówka. Projekt trafił ponownie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posłowie zakończyli prace nad zmianami w ustawie wprowadzającymi nowe zasady organizacji i trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz o statusie sędziów TK.  Teraz ustawa trafi do Senatu.

Sejm uchwalił też ustawę wprowadzającą zmiany w dotychczasowych przepisach dotyczących SN. Nowelizacja ma na celu m.in. zapewnienie realizacji zasady autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej SN. Ustawa zawiera także regulację, która ma być wprowadzona w celu zagwarantowania, że obsadzenie stanowisk I Prezesa SN lub Prezesa SN nastąpi w trybie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Nowymi przepisami zajmą się teraz senatorowie.

Kolejny akt prawny przyjęty przez posłów to nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. Wprowadza ona m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Zgodnie z nową procedurą Minister Sprawiedliwości najpierw zasięgał będzie opinii kolegium sądu, a jeżeli ta byłaby negatywna, zwracał się będzie do Krajowej Rady Sądownictwa. KRS będzie mogła odmówić zgody większością 2/3 głosów. Ustawa zrównuje także standardowy wiek przejścia w stan spoczynku do 65 lat dla sędziów-kobiet i sędziów-mężczyzn, z pozostawieniem kobietom możliwości wyboru i wcześniejszego przejścia w stan spoczynku po ukończeniu 60 lat, niezależnie od stażu pracy. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Ponadto Sejm bezwzględną większością głosów podjął trzy uchwały: o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz za czyn określony we wniosku powoda Dawida Jackiewicza; o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru za czyn określony we wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika i o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego.

Sejm przyjął też do wiadomości Informację Ministra Infrastruktury w sprawie stanu polskiej kolei oraz planowanych inwestycjach.