Genewa: Zgromadzenie Unii Międzyparlamentarnej z udziałem posłów i Szefa Kancelarii Sejmu

29
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Genewie odbyło się 138. Zgromadzenie Unii Międzyparlamentarnej oraz spotkania towarzyszące. Polskę reprezentowali posłowie: Barbara Bubula, Grzegorz Długi, Elżbieta Stępień oraz senator Robert Dowhan. W sesji uczestniczyło około 740 deputowanych z ponad 137 państw. Program wydarzenia obejmował istotne kwestie globalne, takie jak migracja i uchodźcy oraz działania na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.

W debacie generalnej na temat globalnych rozwiązań w sprawie migrantów i uchodźców głos zabrała przewodnicząca poseł Bubula. – Naród Polski ma głębokie i bolesne doświadczenia dotyczące migracji i przymusowych przesiedleń. Dlatego uważamy, że najistotniejszym wyzwaniem obecnego wieku jest zapewnienie ludziom godnych warunków życia w miejscu ich urodzenia. Opowiadamy się również za prawem każdego państwa do ochrony własnych obywateli przed zagrożeniami wynikającymi z niekontrolowanej migracji – powiedziała Barbara Bubula. Nadzwyczajnym punktem obrad był status Jerozolimy. Rezolucja w tym punkcie została przyjęta bez głosowania. Próby opracowania kompromisowego tekstu, podejmowane przez europejską grupę geopolityczną, zostały odrzucone większością głosów przez Zgromadzenie UM. Wobec braku możliwości debaty i głosowania nad tekstem rezolucji delegacja polska uznając, że status Jerozolimy powinien zostać uregulowany w ramach dialogu izraelsko-palestyńskiego – a jedyną opcją rozwiązania konfliktu jest rozwiązanie dwupaństwowe – zgłosiła zastrzeżenia do jednostronnych sformułowań zawartych w rezolucji. Rozwiązanie takie zastosowało również wiele innych delegacji, które nie zgadzały się z tekstem rezolucji.

W odbywającym się jednocześnie spotkaniu Sekretarzy Generalnych Parlamentów uczestniczyła Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. Szefowie administracji izb ustawodawczych świata wymienili się doświadczeniami w zakresie wewnętrznej organizacji prac parlamentów, relacji pomiędzy władzą ustawodawczą i wykonawczą oraz parlamentem i społeczeństwem. Stowarzyszenie Sekretarzy Generalnych Parlamentów jest organem konsultacyjnym UM i skupia szefów administracji izb ustawodawczych. Analizuje prawo, procedury, praktyki i metody pracy różnych parlamentów i ułatwia współpracę między nimi. Minister Kaczmarska złożyła informację na temat parlamentarnej kontroli rządu.