Informacja CIS dot. wniosku o reasumpcję głosowania

08
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W odpowiedzi na szereg doniesień nt. wniosku o reasumpcję głosowania ws. wyrażenia przez Sejm zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego oraz oświadczenia siedmiu byłych Marszałków Sejmu w tej sprawie, Centrum Informacyjne Sejmu przedstawiło informację na ten temat.

W czasie 61. posiedzenia Izby, Marszałek Sejmu niezwłocznie zwołał Konwent Seniorów ws. wniosku dotyczącego rzeczonej reasumpcji. Po zasięgnięciu opinii Konwentu, ocenił że nie zachodzą przesłanki uzasadniające powtórzenie głosowania. Taka procedura wynika bezpośrednio z uchwały Prezydium Sejmu odnoszącej się do wniosków o reasumpcję głosowania, którą przyjęto w 2003 r. Wniosek złożony na 61. posiedzeniu Sejmu został oceniony jako bezprzedmiotowy, w drodze obowiązujących standardów regulaminowych i proceduralnych.

Sprawa możliwości reasumpcji głosowania jest z kolei rozstrzygnięta w art. 189 ust. 1 Regulaminu Sejmu. Przepis ten stanowi, że powtórzenie głosowania może zostać dokonane, gdy jego rezultat budzi uzasadnione wątpliwości – przypomina CIS.

Głosowanie nad wyrażeniem przez Sejm zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie pos. S. Gawłowskiego zostało przeprowadzone 12 kwietnia w bloku głosowań o godz. 19:11 jako 43 z 78 głosowań. Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na zatrzymanie lub aresztowanie posła w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów (czyli co najmniej 231 głosów). W głosowaniu nr 43 wzięło udział 433 posłów. Za poparciem wniosku głosowało 261 posłów (przy 171 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się). Oznacza to, że wymagana większość do podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła została osiągnięta, a wynik głosowania nie budził wątpliwości.
Zarówno w głosowaniu nr 42, przeprowadzonym o godz. 19:09, czyli dwie minuty przed głosowaniem objętym wnioskiem, jak i w głosowaniu nr 44, przeprowadzonym o godz. 19:13, wzięła udział zbliżona liczba parlamentarzystów (odpowiednio 434 i 429).
Z kolei podnoszony wcześniej argument, że posłowi Gawłowskiemu uniemożliwiono zabranie głosu w dotyczącej go sprawie, jest również niezgodny z prawdą. Wnioski o wyrażenie zgody na zatrzymanie posła są rozpatrywane przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Sprawą wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Gawłowskiego komisja zajmowała się 27 lutego. Poseł Gawłowski – pomimo obecności na posiedzeniu Komisji – nie zabrał na niej głosu. Z uprawnienia tego skorzystał natomiast poseł Borys Budka – pełnomocnik posła Gawłowskiego. Ponadto, sprawozdanie Komisji było rozpatrywane na forum Sejmu 22 marca, podczas poprzedniego posiedzenia Izby. Posłowi Gawłowskiemu udzielono wówczas głosu, zgodnie z jego uprawnieniem wynikającym z art. 133 ust. 6 Regulaminu Sejmu.
Na 61. posiedzenie Sejmu zostało przeniesione wyłącznie głosowanie w tej sprawie, a wszystkie inne czynności, w tym udzielenie głosu posłowi, którego wniosek dotyczy, zostały dokonane na etapie wcześniejszym. Poseł Stanisław Gawłowski skorzystał ze wszystkich przysługujących mu w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Regulaminie Sejmu uprawnień – podkreśla Centrum Informacyjne Sejmu.