Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

25
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

20 czerwca 2018

 

 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ rozpatrzyła informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2017 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (druk nr 2600).
Informację przedstawił dyrektor Departamentu Budżetu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Władysław Budzeń.
Strategicznym celem programu jest stworzenie formacjom bezpieczeństwa i porządku publicznego optymalnych warunków do realizacji ustawowych zadań, istotna poprawa sprawności i skuteczności ich działania. Zaplanowane łącznie wydatki Programu na 2017 r. wyniosły 1.389.611 tys. zł, wykonano kwotę 1.386.077 tys. zł, co stanowi 99,7% planu. Największym beneficjentem środków finansowych jest Policja – wydatkowała kwotę 877.984 tys. zł, głównie na zakup sprzętu informatyki i łączności, sprzętu transportowego oraz inwestycje budowlane.
W trakcie dyskusji pytano m.in. o: sposób prezentacji danych za 2017 r., możliwość ich porównania z danymi z poprzednich lat, przyczyny i mechanizmy dokonywania zmian w podziale kwot pomiędzy służbami, problemy związane z finansowaniem zadań inwestycyjnych w sytuacji wzrostu cen na rynku oraz kłopoty z pozyskiwaniem oferentów w ogłaszanych przetargach.
Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania z druku nr 2600.
Sprawozdawca – poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS).

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat programu i systemu kształcenia służb mundurowych, w tym wyższych kadr dowódczych w Policji, oraz dostosowania programów i form kształcenia, szkolenia i doskonalenia do nowych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i obywateli.
Informację przedstawili: dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusz Cichomski, dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA – Andrzej Świderek oraz zastępca komendanta Służby Ochrony Państwa – płk Robert Nowakowski.
System szkolenia Policji jest dwustopniowy i obejmuje szkolenie zawodowe podstawowe oraz szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych. W ofercie centralnego doskonalenia zawodowego znajdują się również przedsięwzięcia skierowane do kadry zarządzającej w postaci kursów specjalistycznych. Oferta odpowiadająca aktualnym potrzebom merytorycznym Policji obejmuje 120 programów nauczania i jest na bieżąco uzupełniana i modyfikowana.
Z uwagi na fakt, że w dniu 1 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa o Służbie Ochrony Państwa, aktualnie trwa proces opracowywania nowych programów szkoleń funkcjonariuszy, których celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do realizacji zadań określonych w ustawie, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych form i metod ochrony. Zintegrowany system szkolenia funkcjonariuszy SOP zakłada prowadzenie szkoleń nie tylko wewnątrz organizacji, ale również przy współudziale z innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa państwa w zakresie wspólnie realizowanych zadań ochronnych w celu ich koordynacji.
System kształcenia pożarniczego jest ściśle powiązany z systemem kształcenia zawodowego oraz systemem kształcenia wyższego. Kształcenie pożarnicze jest realizowane w formie kursowej w przypadku zawodu strażaka, w formie szkolnej w przypadku zawodu technika pożarnictwa oraz w formie studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w zawodzie inżynier pożarnictwa.
Programy szkolenia w Straży Granicznej obejmują szkolenie podstawowe, szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej, szkolenie w zakresie szkoły chorążych oraz przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej. Integralnym elementem systemu szkolenia jest również doskonalenie zawodowe, które jest skierowane do funkcjonariuszy oraz pracowników tej formacji. Doskonalenie zawodowe jest prowadzone w zakresie centralnym, lokalnym oraz zewnętrznym.
W dyskusji pytano m.in. o:
– dokonane (reforma z 2006 r.) i planowane zmiany w systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego policjantów,
– ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
– funkcjonowanie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – system naboru studentów i zatrudniania absolwentów.