Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

20
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

27 września 2017

 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła dyskusję nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.
Celem nowelizacji jest uregulowanie sytuacji dotyczącej obowiązywania aktów prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy, który zostaje wyłączony z jej terytorium, a następnie jest włączany do terytorium innej gminy.
W obecnie obowiązującym porządku prawnym w przypadku zmiany granic gmin uznaje się, że na obszarze włączonym do danej jednostki tracą moc obowiązującą akty prawa miejscowego uchwalone przez organy jednostki macierzystej.
Zgodnie z propozycją w przypadku zmiany granic gmin polegającej na wyłączeniu części obszaru gminy i jego włączeniu do sąsiedniej gminy, gmina, do której został włączony ten obszar, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki gminy na tym obszarze, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja podjęła inicjatywę ustawodawczą w powyższej sprawie.
Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad projektem upoważniony został poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Sebastian Chwałek.