Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

12
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

11 kwietnia 2018

 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ rozpatrzyła informacje Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działalności państwa i podmiotów państwowych w zakresie ochrony, zapobiegania i koordynacji bezpieczeństwa komputerowego i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, w tym system monitorowania incydentów i zdarzeń oraz reagowania na zagrożenia.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – Karol Okoński, przedstawił prezentację multimedialną pn. Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa ta ma wdrożyć nową dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2016 r. i ustanawia obowiązki służące zapewnieniu cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych w sektorach usług mających kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społeczno-gospodarczej – w energetyce, transporcie, bankowości i instytucjach finansowych, sektorach: zdrowia, zaopatrzenia w wodę i infrastrukturze cyfrowej oraz wśród dostawców usług cyfrowych.
Dyrektor Departamentu Teleinformatyki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Dariusz Bogucki, przedstawił informację na temat działań resortu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w infrastrukturze teleinformatycznej. Są to działania o charakterze prawno-organizacyjnym, a także działania w zakresie wykrywania sprawców przestępstw popełnianych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz w zakresie profilaktyki dotyczącej zagrożeń związanych z przemocą internetową.
W trakcie dyskusji posłowie pytali i formułowali uwagi m.in. odnośnie do: wykorzystania potencjału Poczty Polskiej jako ewentualnego narodowego operatora cyfrowego, możliwości uzyskania instytucjonalnej pomocy przez ofiary przestępstw dokonywanych w cyberprzestrzeni, narzędzi i standardów postępowania w zakresie identyfikacji i analizy zagrożeń cyberbezpieczeństwa, potrzeby wypracowania systemowych rozwiązań w zakresie profilaktyki zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Komisja przyjęła propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli w 2019 r.