Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

13
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

6 grudnia 2017

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /CNT/ rozpatrzyła informację Ministra Cyfryzacji na temat podsumowania pilotażu masowej migracji akt stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego przeprowadzonego w Częstochowie i Nowej Soli.
Informację przedstawiła minister cyfryzacji – Anna Streżyńska.
Pilotaż masowej migracji projektów aktu stanu cywilnego uruchomiony został 23 czerwca 2017 r. W pierwszej fazie pilotażu udział wzięły urzędy stanu cywilnego z Nowej Soli i Częstochowy. W sierpniu do pilotażu dołączyły również urzędy stanu cywilnego z Ełku i Warszawy. Celem pilotażu było potwierdzenie, że narzędzie przygotowane do wdrożenia w całym kraju działa poprawnie. Dotychczasowy wynik pilotażu należy ocenić pozytywnie – przeprowadzono wywołanie usług z różnych stacji roboczych i dla różnych rodzajów aktów (urodzenia, małżeństwa i zgony) i wszystkie warianty działały prawidłowo. Pilotaż miał ponadto na celu weryfikację istniejących możliwości organizacyjnych, informatycznych oraz możliwości wydajnościowych i obciążeniowych Systemów Rejestrów Państwowych (SRP). Dotychczasowe wyniki potwierdzają gotowość stopniowego włączania kolejnych urzędów. Do kolejnej fazy pilotażu zaproszono dodatkowe 22 urzędy stanu cywilnego. Ministerstwo Cyfryzacji wydało już certyfikaty i przesłało je do wytypowanych urzędów. Obecnie po stronie urzędów i współpracujących z nimi producentów aplikacji wspierających trwają prace konfiguracyjne i przygotowawcze do włączenia się do usługi masowej migracji. Po pozytywnym przeprowadzeniu tej fazy pilotażu planowane jest włączenie pozostałych urzędów stanu cywilnego.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Cyfryzacji na temat podsumowania pilotażu mDokumentów.
Informację przedstawiła minister cyfryzacji – Anna Streżyńska.
Usługa mDokumenty jest to nowa, alternatywna w stosunku do obecnego sposobu, możliwość potwierdzenia tożsamości Obywatela lub – w dalszych etapach projektu – posiadanych przez niego uprawnień z wykorzystaniem telefonu komórkowego w kontaktach z administracją publiczną. Usługa polega na prezentacji na urządzeniu dostępowym urzędnika danych przechowywanych w rejestrach państwowych, zawartych w dokumentach służących do stwierdzenia tożsamości osoby lub jej uprawnień zamiast okazywania dokumentu w formie papierowej lub plastikowej. Realizacja całego projektu została podzielona na kilka faz wdrożeniowych. Pierwszym dokumentem opracowanym w ramach usługi mDokumenty jest mDowód Osobisty. Celem pilotażu było m.in.: zaoferowanie obywatelom nowej usługi – alternatywnego do tradycyjnego dokumentu sposobu potwierdzania własnej tożsamości z wykorzystaniem telefonu komórkowego przy załatwianiu spraw w urzędzie; uzyskanie informacji na temat popytu na tego rodzaju usługi, oczekiwań i potrzeb obywateli i obaw związanych z ich wykorzystywaniem oraz wykrycie błędów systemowych, funkcjonalnych lub proceduralnych. Według pilotażu wadami projektu jest brak rozwiązania na platformę iOS, brak identyfikacji biometrycznej w zakresie logowania do aplikacji oraz potrzeba posiadania smartphone’a.
W dyskusji posłowie podnosili m.in. kwestie: działania usługi poza granicami kraju, wykorzystania usługi przy e-votingu oraz zasięgu usługi poza sektor publiczny.