Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

13
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

10 stycznia 2018

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /CNT/ rozpatrzyła informację Ministra Energii o nowoczesnych technologiach w energetyce.
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii – Michał Kurtyka.
Innowacje stanowią dziś kluczowy element rozwoju energetyki. Z jednej strony są one gwarancją bezpieczeństwa energetycznego z drugiej warunkiem koniecznym dla wzrostu konkurencyjności sektora. Rozwój innowacji w sektorze energii powinien być kompatybilny z rozwojem sektora przemysłowego i polityką ogólnopaństwową w zakresie naukowo-badawczym. Zmiany zachodzące w najbliższych kilku latach mogą być kluczowe dla nowej długookresowej strukturyzacji sektora energii. Podsekretarz stanu Michał Kurtyka przedstawił główne cele rozwoju innowacji energetycznych. Są to: zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora energii (m.in. poprzez stałe podnoszenie zaawansowania technologicznego i jakości funkcjonowania, optymalizacja wykorzystania zasobów); podniesienie bezpieczeństwa energetycznego (m.in. poprzez utrzymanie krajowego potencjału wytwarzania energii elektrycznej, zmniejszenie uzależniania od importu nośników energii i technologii) oraz maksymalizacja korzyści dla gospodarki polskiej i płynących ze zmian w sektorze energii (m.in. poprzez wykorzystanie innowacji w energii dla rozwoju przemysłowego, zmniejszenie jednostkowego zużycia energii i surowców). Wiceminister Energii przybliżył cztery obszary rozwoju innowacji energetycznych. Pierwszy obszar to zintegrowany i połączony system energetyczny dający centralną rolę użytkownikowi energii (m.in. poprzez wykorzystanie potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych, w celu optymalizacji funkcjonowania sieci elektroenergetycznej i umożliwienie wdrożenia Internetu Rzeczy oraz ochronę sieci transportu energii, a zwłaszcza sieci elektroenergetycznych, w szczególności pod względem cyberbezpieczeństwa). Drugim obszarem jest efektywne i elastyczne wytwarzanie energii oraz wykorzystanie surowców łączące ograniczenie wpływu na środowisko z bezpieczeństwem energetycznym (m.in. poprzez zwiększenie elastyczności i efektywności wytwarzania energii z węgla i alternatywne sposoby jego wykorzystania). Trzecim obszarem rozwoju innowacji energetycznych jest dywersyfikacja technologii wytwarzania i wykorzystania energii (m.in. poprzez upowszechnienie transportu elektrycznego, rozwój przemysłu elektromobilności oraz przejście do elastycznej sieci energetycznej z wykorzystaniem systemów magazynowania energii). Ostatnim obszarem jest ekologiczne i efektywne energetycznie miasto.
W dyskusji posłowie podnosili m.in. kwestie: wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym energii wiatrowej i paneli fotowoltaicznych, przyszłości energii jądrowej w Polsce, losu węgla brunatnego i technologii czystego węgla oraz źródeł finansowania konkretnych działań w rozwoju innowacji energetycznych.