Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

12
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

11 kwietnia 2018

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /CNT/ przyjęła propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia o nowoczesnych technologiach w medycynie.
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Janusz Cieszyński.
Do ważnych obszarów nowoczesnych technologii, potencjalnie stanowiących źródło innowacji technologicznych w medycynie, należą głównie technologie informacyjne oraz komunikacyjne, jak również genetyka, robotyka, druk 3D czy nanotechnologia. Ministerstwo Zdrowia w ramach swojej właściwości nadzoruje i analizuje procesy rozwoju nowoczesnych technologii oraz projekty wdrażane z ich udziałem w kilku obszarach, stanowiących jeden z priorytetów Ministra Zdrowia.
Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia realizowany jest projekt „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza II”, którego wartość wynosi łącznie 172 mln zł. W ramach projektu P1 wdrażane są funkcjonalności zapewniające m.in. obsługę elektronicznych recept i skierowań oraz zdarzeń medycznych, wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, obsługę centralnych wykazów usługobiorców i usługodawców, pracowników medycznych, leków oraz płatników, jak również budowę Internetowego Konta Pacjenta oraz Aplikacji Usługodawców i Aptek. Wdrożenie najważniejszych funkcjonalności, kolejno oddawanych do użytku od lutego br., zaplanowane jest do kwietnia 2020 r.
W obecnej perspektywie finansowej funduszy strukturalnych realizowane są projekty innowacyjne w ochronie zdrowia w zakresie prac badawczo-rozwojowych. W styczniu 2017 r. został uruchomiony kolejny program sektorowy InnoNeuroPharm. W ramach tego programu przeznaczono 190 mln zł na wsparcie prac badawczo-rozwojowych w sektorze farmaceutycznym oraz zwiększenie poziomu komercjalizacji wyników badań w obszarze neuromedycyny.
Ponadto Ministerstwo Zdrowia planuje wdrożenie projektów „E-krew” i „E-usługi”, utworzenie 3 rejestrów krajowych czy działania zmierzające do wprowadzenia elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej. Prowadzone są też działania mające na celu informatyzację procesów w ochronie zdrowia pod kątem upowszechniania elektronicznej dokumentacji medycznej. Obecnie Minister Zdrowia dokonuje przeglądu zrealizowanych inicjatyw, co pozwoli na sprecyzowanie i ukierunkowanie kolejnych działań w tym zakresie.
W dyskusji poruszano kwestie dotyczące m.in. telerehabilitacji hybrydowej w leczeniu kardiologicznym, ostatecznego terminu wdrożenia projektu „e-recepty” oraz gotowości gabinetów lekarskich do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich.
W posiedzeniu uczestniczył dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – prof. dr hab. Maciej Chorowski.