Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

09
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 czerwca 2018

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /CNT/ rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2502).
Projekt dotyczy regulacji funkcjonowania krajowego schematu identyfikacji elektronicznej w oparciu o powszechnie dostępne i bezpieczne rozwiązania, w tym także sprawdzone środki identyfikacji elektronicznej stosowane m.in. przez banki i telekomy. Centralnym elementem przyjętego modelu będzie Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, który stanowi rozwiązanie techniczno-organizacyjne.
Komisja przyjęła poprawki mające na celu m.in.:
– zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie wydawania środków identyfikacji elektronicznej, w tym unikania ingerencji podmiotów i państw trzecich,
– umożliwienie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego badania podmiotów odpowiedzialnych za system bądź wykonujących w nim czynności pod kątem kontrolowania ich przez obce państwa oraz wyłączenie odpowiedzialności karnej za wydawanie środków identyfikacji elektronicznej funkcjonariuszom służb wykonującym czynności operacyjno-rozpoznawcze,
– umożliwienie, za pośrednictwem banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, składania drogą elektroniczną wniosków i załączników do wniosków o przyznanie świadczeń na podstawie programu, o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (program „Dobry start”).
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Krzysztof Kubów (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył minister cyfryzacji – Marek Zagórski.