Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

14
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

14 czerwca 2018

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /CNT/ rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
– części budżetowej 27 – Informatyzacja,
– części budżetowej 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej,
– części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 29,
– instytucji gospodarki budżetowej – Centralny Ośrodek Informatyki,
– państwowego funduszu celowego – Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
Po wysłuchaniu dysponentów ww. części budżetowych oraz stanowiska Najwyższej Izby Kontroli Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w rozpatrywanym zakresie.
Jednocześnie posłowie: Paweł Pudłowski (N), Arkadiusz Marchewka (PO), Paweł Arndt (PO), Wojciech Bakun (Kukiz’15) i Maciej Masłowski (Kukiz’15) zgłosili w trybie art. 106 ust. 3 regulaminu Sejmu zdanie odrębne.
Upoważniono posła Jerzego Bieleckiego (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.
W posiedzeniu uczestniczyli: minister cyfryzacji – Marek Zagórski, dyrektor generalny Urzędu Komunikacji Elektronicznej – Mariusz Czyżak, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki – Marcin Walentynowicz, dyrektor Departamentu Infrastruktury w Najwyższej Izby Kontroli – Tomasz Emiljan oraz dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w Najwyższej Izby Kontroli – Bogdan Skwarka.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2502 i 2577).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 5 poprawek. Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Poprawki miały na celu m.in. doprecyzowanie, że to system identyfikacji elektronicznej jest przyłączany do węzła krajowego, a nie odwrotnie, jak sugeruje aktualne brzmienie przepisu, oraz doprecyzowanie podmiotu odpowiedzialnego za czynności wykonywane przez podmioty inne niż podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej.
Sprawozdawca – poseł Krzysztof Kubów (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył minister cyfryzacji – Marek Zagórski.