Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

13
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

28 września 2017

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /KOP/ rozpatrzyła informację na temat Sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2016 r.
Informację przedstawił członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – Janusz Wojciechowski.
Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależnym zewnętrznym kontrolerem Unii Europejskiej. W tym roku obchodzi 40. rocznicę powstania. Co roku Trybunał przeprowadza kontrolę dochodów i wydatków w ramach budżetu Unii Europejskiej oraz sprawdza, w jakim stopniu roczne sprawozdanie finansowe jest wiarygodne. Upewnia się też, czy transakcje po stronie dochodów i płatności są zgodne z obowiązującymi przepisami na poziomie UE i państw członkowskich. Na tej podstawie Trybunał wydaje poświadczenie wiarygodności, które przedstawia Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie Europejskiej.
Janusz Wojciechowski w swej informacji przedstawił główne ustalenia Sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. oraz niektóre dane dotyczące analizy szczegółowej.
Przedstawił również wybrane sprawozdania specjalne Trybunału przyjęte w 2016 roku. W 2016 roku Trybunał przyjął 36 sprawozdań specjalnych, co stanowi rekordową liczbę. Obejmowały one wszystkie działy Wieloletnich Ram Finansowych i zawierały łącznie 337 zaleceń. Omówił m.in. sprawozdania specjalne dotyczące unijnego systemu kontroli rybołówstwa oraz unijnego wsparcia dla młodych rolników.