Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

13
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

10 stycznia 2018

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /KOP/ zapoznała się z informacją Prezesa Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą planu pracy NIK na 2018 rok.
Plan pracy obejmuje zadania kontrolne, które NIK zamierza zrealizować w 2018 roku.
Najwyższa Izba Kontroli corocznie uwzględnia propozycje tematów kontroli zgłaszane przez organy Sejmu RP, Senatu RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
Do Planu pracy NIK na 2018 rok zgłoszonych zostało łącznie 131 sugestii tematów kontroli. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zarekomendowała do realizacji 78 tematów kontroli zaproponowanych przez komisje sejmowe, komisje senackie zgłosiły 27 propozycji tematów, Rzecznik Praw Obywatelskich – 14, natomiast Prezes Rady Ministrów – 12 tematów kontroli.
Najwyższa Izba Kontroli zrealizuje blisko 70% sugerowanych tematów kontroli, które w znacznej mierze pokrywają się z obszarami kontroli wytypowanymi przez NIK w toku prac analitycznych nad planem pracy na rok 2018. Część zgłoszonych sugestii włączona została do Planu pracy NIK na 2018 rok, część zrealizowana zostanie w formie kontroli doraźnych. Pozostałą grupę stanowią tematy wcześniej rozpoznane przez Izbę bądź już włączone do kontroli planowych prowadzonych w roku 2017.
W Planie pracy NIK na 2018 rok przyjęto do realizacji kontrolę wykonania budżetu państwa w 2017 r., która zostanie przeprowadzona w 110 częściach budżetowych i w wybranych jednostkach, których plany finansowe zostały ujęte w ustawie budżetowej oraz w innych jednostkach realizujących wydatki publiczne.

Komisja uchwaliła plan pracy na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
W posiedzeniu uczestniczyli: prezes NIK – Krzysztof Kwiatkowski oraz zastępca głównego inspektora pracy – Dariusz Mińkowski.