Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

23
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

20 marca 2018

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /KOP/ rozpatrzyła informację Prezesa Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą skuteczności realizacji funkcji kontrolnych NIK w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych.
Informację przedstawił wiceprezes NIK – Wojciech Kutyła.
Obowiązujący model kontroli państwowej, ustalony ustawą z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli sytuuje NIK – w relacji do Sejmu i obywateli – jako organ, który ma dostarczać parlamentowi i społeczeństwu rzetelnych informacji o stanie państwa w kontrolowanych obszarach jego aktywności. W związku z tym model kontroli państwowej, w którym poddawane kontroli organy i podmioty – przy pełnym poszanowaniu ich praw znajdującym wyraz w zagwarantowanej prawnie możliwości składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli oraz ocen, uwag i wniosków, a także przy istnieniu rozwiązań zapewniających niezależność, obiektywizm i kolegialność działania Izby, spełnia standardy konstytucyjne i międzynarodowe przewidziane w dokumentach INTOSAI.
Nowelizacją ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli dokonaną ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli ustawodawca dostosował do wymogów konstytucyjnych przepisy regulujące organizację i sposób działania Izby, usprawniając i upraszczając postępowanie kontrolne, czyniąc je bardziej przejrzystym i przyjaznym dla podmiotów kontrolowanych, a także skracając czas jego trwania. Najważniejszą zmianą w sposobie dokumentowania ustaleń kontroli był rezygnacja ze sporządzania protokołu kontroli, która pociągnęła za sobą wyeliminowanie długiego trybu odwoławczego związanego ze składaniem zastrzeżeń do jego treści. Zamiast sporządzania dwóch dokumentów: protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego sporządzany jest jeden zintegrowany dokument, którym jest wystąpienie pokontrolne, zawierające m.in. opis stanu faktycznego, nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Wiceprezes NIK przedstawił szczegółowe zasady przygotowywania kontroli, zadania kontrolerów oraz zasady sporządzania informacji o wynikach kontroli. Stwierdził, że w opinii środowiska kontrolerskiego obowiązująca ustawa prawidłowo kształtuje organizację oraz tryb działania najwyższego organu kontroli państwowej w Polsce. Zawarte w niej regulacje umożliwiają izbie skuteczne działanie. Dowodzi tego wysoki wskaźnik przeprowadzanych kontroli, formułowanych wniosków de lege ferenda, wniosków pokontrolnych, zawiadomień do organów ścigania przestępstw lub wykroczeń oraz do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
W dyskusji posłowie zwrócili uwagę, na niski stopień wykorzystania formułowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli wniosków de lege ferenda, które służyć mają korektom i uzupełnieniom systemu prawnego.
Komisja przyjęła informację.