Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

12
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

11 kwietnia 2018

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /KOP/ rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dokonywania oceny wpływu w ramach rządowego procesu legislacyjnego.
Informację przedstawił doradca ekonomiczny Delegatury NIK w Warszawie – Michał Musioł.
Po analizie 20 procesów legislacyjnych, wyniki kontroli wskazują, że dokonywanie oceny wpływu (OW) nie jest powszechnie postrzegane jako instrument doskonalenia prawa, wspomagający podejmowanie decyzji w zakresie rozwiązań regulacyjnych. Bagatelizowanie znaczenia OW wpływa negatywnie na prowadzenie analiz w rządowym procesie legislacyjnym i generuje słabości tego procesu polegające przede wszystkim na:
– dokonywaniu oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych regulacji, stanowiącej istotny element OW, dopiero na etapie gotowej już treści regulacji;
– znikomej roli zespołów ds. oceny skutków regulacji;
– niestosowaniu lub ograniczonym stosowaniu wytycznych, opracowanych w 2015 r. przez Ministerstwo Gospodarki wraz z KPRM;
– ograniczonym korzystaniu z możliwości jakie niosą ze sobą konsultacje publiczne.
Jednocześnie OW dokonywana prawidłowo dostarcza wiarygodnych informacji na temat skutków (kosztów i korzyści) przyjmowanych regulacji prawnych. Zaledwie w co trzecim zbadanym przez NIK rządowym procesie legislacyjnym dokonano oceny wpływu w sposób pozwalający na stwierdzenie, że dostarczyła ona wiarygodnych informacji na temat skutków przyjmowanych regulacji prawnych. Pozytywnie NIK oceniła realizację przez KPRM zadań z zakresu oceny wpływu w ramach rządowego procesu legislacyjnego.
Zidentyfikowane słabości wskazują na konieczność podjęcia przez organy administracji rządowej działań polegających na:
– wypracowaniu i wdrożeniu wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych, które w sposób skuteczny będą wpływały na zapewnienie jakości dokonywania OW;
– przeprowadzaniu kluczowych elementów OW (w szczególności oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych regulacji oraz angażowanie partnerów społecznych) na wstępnym etapie planowania interwencji, co umożliwi wykorzystanie ich wyników;
– kontynuowaniu działań mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji dokonywania OW u wszystkich pracowników zaangażowanych w czynności związane z jej dokonywaniem;
– wprowadzeniu obowiązku przedstawiania/dokumentowania wyników analizy poszczególnych wariantów rozwiązań problemu branych pod uwagę w ramach OW oraz rozważeniu przeprowadzania OSR ex-post w stosunku do wszystkich ustaw.
Komisja przyjęła informację.

Komisja rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji projektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły w 2016 r.
Informację przedstawił p.o. dyrektora w Delegaturze NIK we Wrocławiu – Radosław Kujawiński.
NIK nie wnosi uwag co do sposobu wydatkowania w 2016 r. środków finansowych na realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry (OPDO) w ogólnej kwocie 268,1 mln zł oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły w wysokości 14,9 mln zł. Wszystkie zbadane wydatki poniesione zostały zgodnie z założeniami i celami tych Projektów, a ich wartość prawidłowo ujęto w sporządzonych zgodnie z prawem sprawozdaniach finansowych. Niestety pomimo tych działań 20 lat po powodzi tysiąclecia z lipca 1997 r., Wrocław nadal nie jest w pełni zabezpieczony przez skutkami powodzi. Przyczyną tego stanu było niezakończenie wszystkich zadań Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry, tj. zadań widawskich realizowanych w ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz kluczowej inwestycji dla tego Projektu, tj. budowy Zbiornika Racibórz.
NIK zwraca uwagę, że dotychczasowa zwłoka w realizacji zadań Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry skutkować będzie wzrostem kosztów jego wykonania. Aktualne badania NIK po raz kolejny wykazały pogłębiającą się rozbieżność pomiędzy wielkością wskazaną w planie finansowym Projektu OPDO z 2007 r. (505 mln euro), a poziomem kosztów jego realizacji, szacowanych przez jednostkę koordynująca Projekt na ponad 776 mln euro na koniec 2016 r. Opóźnienia w realizacji Projektu OPDO skutkują także stałym wzrostem kosztów obsługi umowy pożyczki kredytu oraz opłaty za gotowość do wypłaty środków Banku Światowego, które na koniec 2016 r. zamknęły się łącznie kwotą 41,2 mln zł.
W wyniku kontroli NIK sformułowała m.in. wnioski o:
– zapewnienie, przez Komitet Sterujący oraz pozostałe podmioty i instytucje uczestniczące w realizacji Projektu OPDO, skutecznego nadzoru nad dalszą realizacją budowy Zbiornika Racibórz w celu zakończenia tej inwestycji w przyjętym na etapie postępowania przetargowego terminie (tj. najpóźniej do końca 2019 roku),
– zapewnienie finansowania realizacji zadań przeciwdziałających skutkom powstania zjawiska cofki dynamicznej w dolinie rzeki Widawy,
– monitorowanie przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły dalszych przesunięć dat zakończenia jego zadań, celem wyeliminowania ryzyka ewentualnego wydłużenia czasu realizacji tego Projektu poza termin wskazany w Umowie Pożyczki 8524 PL, tj. 15 grudnia 2023 r.
W posiedzeniu uczestniczył: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki, sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Paweł Szrot oraz wiceprezes Rządowego Centrum Legislacyjnego – Robert Brochocki.