Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

09
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 czerwca 2018

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /KOP/ rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli tworzenia map potrzeb zdrowotnych.
Informację przedstawił dyrektor Departamentu Zdrowia w Najwyższej Izby Kontroli – Piotr Wasilewski.
Istotnym problemem polskiego systemu ochrony zdrowia jest nierównomierne rozmieszczenie zasobów, w tym kadry medycznej, które nie odpowiada lokalnym potrzebom ludności. Prowadzi to do szeregu negatywnych konsekwencji, w szczególności: do migracji pacjentów w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, narastania zadłużenia podmiotów leczniczych, a w dalszej konsekwencji dekapitalizacji zasobów systemu, ograniczania jakości świadczeń lub dostępu do nich. Próbą racjonalizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce było wprowadzenie map potrzeb zdrowotnych (MPZ), jako jednego z narzędzi stymulujących rozwój regionalnej i krajowej infrastruktury zgodnie z potrzebami zdrowotnymi społeczeństwa.
NIK podjęła kontrolę z inicjatywy własnej w związku z ryzykiem dotyczącym pogarszania się dostępu do świadczeń dla pacjentów w niektórych regionach kraju, spowodowane m.in. nierównomiernym rozmieszczeniem zasobów systemu ochrony zdrowia. Jednostką kontrolowaną było Ministerstwo Zdrowia w okresie 2014-2017.
Formalne spełnienie warunków wymaganych przez UE, polegające na opracowaniu map potrzeb zdrowotnych oraz dokonywanie na ich podstawie inwestycji w systemie ochrony zdrowia, współfinansowanych ze środków UE, nie daje gwarancji przebudowy systemu ochrony zdrowia zgodnie z przewidywanymi potrzebami ludności. MPZ muszą bowiem opierać się na rzetelnych danych, tak aby mogły stanowić podstawę dla planowania finansowania świadczeń. Tymczasem rejestry i systemy teleinformatyczne wykorzystywane w ochronie zdrowia nie zawierały aktualnych i wiarygodnych danych. NIK zwraca uwagę, że bez poprawy w tym obszarze mapy potrzeb zdrowotnych będą w ograniczonym zakresie odzwierciedlały rzeczywiste potrzeby ludności i służyły kreowaniu polityki zdrowotnej państwa.
Za szczególnie istotne zadanie należy również uznać proces aktualizacji map. Na podstawie map mają być bowiem ustalane priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, a także plany zakupów świadczeń i oceniana zasadność planowanych inwestycji.
Mapy potrzeb zdrowotnych nie stały się dotychczas istotnym narzędziem umożliwiającym przebudowę systemu ochrony zdrowia i dostosowanie tego systemu do potrzeb zdrowotnych ludności.
Po przeprowadzonej kontroli w Ministerstwie Zdrowia Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała m.in. o podjęcie działań w celu dostosowania treści map potrzeb zdrowotnych do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew – Józef Król.