Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

14
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

14 czerwca 2018

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /KOP/ rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
– części budżetowej 07 – Najwyższa Izba Kontroli,
– części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy.
Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami dysponentów ww. części budżetowych, wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w rozpatrywanym zakresie.
Upoważniono posła Tadeusza Dziubę (PiS) – w zakresie części budżetowej dotyczącej Najwyższej Izby Kontroli – oraz posła Janusza Śniadka (PiS) – w zakresie części budżetowej dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy – do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.
W posiedzeniu uczestniczyli: dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli – Andrzej Styczeń oraz główny inspektor pracy – Wiesław Łyszczek.