Komisja do Spraw Petycji

10
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 czerwca 2018

Komisja do Spraw Petycji /PET/ rozpatrzyła uzupełnioną odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 34 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie umożliwienia osobom głuchym uzyskiwania uprawnień do kierowania wózkami widłowymi.
Odpowiedzi udzielił dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Mirosław Przewoźnik.
Po dyskusji Komisja uznała, że udzielona odpowiedź w wyczerpuje pytania zawarte w dezyderacie i podjęła decyzję o jej przyjęciu.

Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 88 w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych, korzystających z zasiłków pielęgnacyjnych, wypłacanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Odpowiedzi udzieliła starszy specjalista w Departamencie Polityki Rodzinnej – Ewa Speranza.
Po dyskusji Komisja uznała, że udzielona odpowiedź wyczerpuje pytania zawarte w dezyderacie i podjęła decyzję o jej przyjęciu.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany art. 13a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez stworzenie możliwości udostępniania licencji na wersję szkoleniową systemu EZD PUW szkołom oraz uczelniom kształcącym na kierunkach związanych z administracją (BKSP-145-310/18).
Petycję przedstawił poseł Grzegorz Wojciechowski (PiS).
Przedmiotem petycji jest żądanie dokonania zmiany art. 13a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w taki sposób, aby umożliwić udostępnienie licencji na wersję szkoleniową systemu „Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego” (EZD PUW) szkołom oraz uczelniom (także niepublicznym), które kształcą na kierunkach związanych z administracją (w tym na kierunku technik administracji).
Autor petycji podnosi, że udostępnienie szkołom i uczelniom programu do celów edukacyjnych zmniejszy obciążenie pracowników urzędów odpowiedzialnych za wdrażanie systemu oraz szkolenie nowych pracowników, którzy odtąd będą mogli być szkoleni w zakresie obsługi EZD w szkołach i na uczelniach. Pozwoli to szybciej osiągnąć cel, jakim jest informatyzacja sektora publicznego. Jednocześnie udostępnienie licencji szkoleniowej dla szkół i uczelni wpłynie pozytywnie na zwiększenie kwalifikacji absolwentów tych placówek, którzy – oprócz wiedzy merytorycznej – będą mogli także posiąść umiejętność obsługi systemu, który staje się coraz bardziej popularny w urzędach obsługujących organy administracji rządowej i samorządowej.
Komisja podjęła decyzję o skierowaniu dezyderatu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie petycji.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmu dotyczącej wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego (BKSP-145-314/17).
Petycję przedstawił poseł Grzegorz Wojciechowski (PiS).
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia uchwały przez Sejm o treści: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że uchwała Sejmu RP z 8 października 2015 roku w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego (dotycząca Romana Hausera) opublikowana w Monitorze Polskim 23 października 2015 roku (pozycja 1038) jest nieważna”.
Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany art. 40 ust. 2 ustawy z dnia kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach poprzez zmniejszenie – do jednej – liczby osób wymaganej do założenia stowarzyszenia zwykłego (BKSP-145-329/18).
Petycję przedstawił poseł Robert Warwas.
Przedmiotem petycji jest żądanie nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach w zakresie wymaganej ustawą minimalnej liczby osób decydujących się na założenie stowarzyszenia zwykłego. Podmiot zgłaszający petycję postuluje, aby aktualny wymóg co najmniej trzech osób zamierzających założyć stowarzyszenie zwykłe zmniejszyć do wymogu jednej osoby.
Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 83 w sprawie dostępu do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Odpowiedzi udzielił naczelnik Wydziału w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego – Michał Misiura.
Po dyskusji z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – Zbigniewa Króla, Komisja uznała, że udzielona odpowiedź nie wyczerpuje w całości pytań zawartych w dezyderacie i podjęła decyzję o konieczności uzupełnienia odpowiedzi na dezyderat nr 83.

Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 86 w sprawie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej osób mających implantowane medyczne urządzenia elektryczne.
Odpowiedzi udzieliła dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego – Justyna Mieszalska.
Po dyskusji Komisja uznała, że udzielona odpowiedź wyczerpuje pytania zawarte w dezyderacie i podjęła decyzję o jej przyjęciu.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany art. 45a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne w zakresie zasad rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do budynków wielolokalowych (BKSP-145-313/18).
Petycję przedstawił poseł Marcin Duszek (PiS).
Przedmiotem petycji jest żądanie nowelizacji art. 45a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne w zakresie zasad rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do budynków wielolokalowych. Podmiot wnoszący petycję postuluje wprowadzenie obowiązku indywidualnego opomiarowania zużycia ciepła w budownictwie wielolokalowym oraz określenia podstawowych zasad ewidencjonowania i indywidualnego rozliczania zużycia i kosztu zakupu ciepła lub zakupu paliwa na potrzeby wytwarzania ciepła we własnej kotłowni.
W uzasadnieniu petycji wskazano, że istniejące niejednoznaczne i sprzeczne uregulowania zawarte w art. 45a ustawy Prawo energetyczne skutkują wstrzymywaniem się właścicieli budynków wielorodzinnych i wielolokalowych z podjęciem decyzji o wdrożeniu indywidualnego opomiarowania zużycia ciepła w około 3,5 mln nieopomiarowanych lokali mieszkalnych i w wielu tysiącach lokali użytkowych, które cechuje tzw. pionowe (wielopunktowe) rozprowadzenie czynnika grzewczego.
Po wysłuchaniu stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii – Tomasza Dąbrowskiego oraz odbytej dyskusji Komisja podjęła decyzję o potrzebie skierowania dezyderatu do Ministra Energii w przedmiocie petycji.