Komisja do Spraw Petycji

25
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

20 czerwca 2018

Komisja do Spraw Petycji /PET/ rozpatrzyła uzupełnioną odpowiedź Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dezyderat nr 81 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony konsumentów.
Odpowiedź przedstawiła wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Dorota Karczewska.
Komisja uznała, że udzielona uzupełniona odpowiedź w całości wyczerpuje wszystkie pytania zawarte w dezyderacie i wniosku o jego uzupełnienie, i podjęła decyzję o jej przyjęciu.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie wprowadzenia związków partnerskich (BKSP-145-338/18).
Petycję przedstawiła poseł Kornelia Wróblewska (N).
Przedmiotem petycji jest żądanie wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich, w oparciu o którą osoby tej samej płci mogłyby zawrzeć związek partnerski.
Obecnie zgodnie z art. 18 Konstytucji „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina […] znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. W myśl art. 1 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński”. Przytoczony przepis do przesłanek zawarcia małżeństwa zalicza: odmienność płci nupturientów, zgodność ich oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, jednoczesną obecność nupturientów przy akcie składania oświadczeń oraz złożenie tych oświadczeń przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Warunkiem zawarcia małżeństwa jest łączne zaistnienie tychże przesłanek.
Po przedstawieniu petycji oraz dyskusji Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w zakresie wyłączenia stosowania w stosunku do weteranów służby poza granicami państwa regulacji wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (BKSP-145-325/18).
Petycję przedstawiła poseł Magdalena Kochan (PO).
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
Nowelizacja ma polegać na wyłączeniu z jej zakresu podmiotowego (w zakresie dotyczącym katalogu podmiotów, których służba została zakwalifikowana jako służba na rzecz totalitarnego państwa) weteranów służby poza granicami państwa.
Po przedstawieniu stanowiska przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz dyskusji Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie zasad przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego (BKSP-145-335/18).
Petycję przedstawiła poseł Magdalena Kochan (PO).
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy w sprawie wprowadzenia trzech zmian do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:
– objęcia zasadą „złotówka za złotówkę” specjalnego zasiłku opiekuńczego,
– zniesienia kryterium dochodowego w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego,
– dopuszczenia wykonywania pracy zarobkowej przez opiekunów dorosłych niepełnosprawnych.
Po przedstawieniu petycji oraz wysłuchaniu przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Komisja podjęła decyzję o skierowaniu dezyderatu do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Komisja rozpatrzyła uzupełnioną odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 74 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji i reklam, na których prezentowane są wizerunki osób będących jednoosobowymi organami wykonawczymi bądź wchodzących w skład organów jednostek samorządu terytorialnego, a także innych osób.
Odpowiedź przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Tomasz Iwański.
Komisja uznała, że udzielona uzupełniona odpowiedź w całości wyczerpuje wszystkie pytania zawarte w dezyderacie i wniosku o jego uzupełnienie i podjęła decyzję o jej przyjęciu.

Komisja podjęła decyzję o przekazaniu wszystkich materiałów dotyczących petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa poprzez wprowadzenie zakazu finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego informacji i reklam, na których prezentowane są wizerunki osób będących jednoosobowymi organami wykonawczymi bądź wchodzących w skład organów jednostek samorządu terytorialnego, a także innych osób (BKSP-145-216/17) Komisjom Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Kultury i Środków Przekazu w celu ewentualnego wykorzystania.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 95 w sprawie wprowadzenia możliwości przywrócenia terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, o którym mowa w art. 55 § 1 Kodeksu postępowania karnego.
Odpowiedź przedstawiła główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości – Beata Wiraszak-Bereza.
Komisja uznała, że udzielona odpowiedź w całości wyczerpuje wszystkie pytania zawarte w dezyderacie, i podjęła decyzję o jej przyjęciu.

Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 101 w sprawie karania wandalizmu, przejawiającego się w postaci umieszczania graffiti w przestrzeni publicznej.
Odpowiedź przedstawił ekspert w Departamencie Legislacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości – Daniel Mielnik.
Komisja uznała, że udzielona odpowiedź w całości wyczerpuje wszystkie pytania zawarte w dezyderacie, i podjęła decyzję o jej przyjęciu.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany art. 133 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (BKSP-145-326/18).
Petycję przedstawił poseł Robert Warwas (PiS).
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji art. 133 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, ulokowanego w rozdziale XVII Kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej”. Do petycji załączono projekt nowelizacji ww. ustawy.
Propozycja nowelizacji polega na wprowadzeniu do Kodeksu karnego nowego typu czynu zabronionego.
Po przedstawieniu petycji Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego jej przedmiotem.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia przez Sejm uchwały dotyczącej antysemityzmu, współpracy z nazistami oraz pomocy udzielanej osobom pochodzenia żydowskiego w trakcie II wojny światowej (BKSP-145-330/18).
Petycję przedstawił poseł Jacek Świat (PiS).
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia przez Sejm uchwały:
– wyrażającej hołd i uznanie dla Podziemnego Państwa Polskiego, Polaków i osób innej narodowości, które w okresie II wojny światowej ratowały Żydów przed Zagładą;
– potępiającej współpracę osób, które wspomagały niemieckie, nazistowskie zbrodnie prowadzące do eksterminacji Narodu Żydowskiego,
– sprzeciwiającej się wszelkim przejawom antysemityzmu.
Po przedstawieniu petycji Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego jej przedmiotem.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany art. 6 oraz art. 214a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami poprzez poszerzenie katalogu celów publicznych o zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez podmioty dysponujące, jako właściciele lub posiadacze samoistni, publicznym zasobem mieszkaniowym oraz poszerzenie możliwości odmówienia ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz poprzedniego właściciela gruntu w rozumieniu art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (BKSP-145-334/18).
Petycję przedstawił poseł Grzegorz Wojciechowski (PiS).
W załączonym do petycji projekcie ustawy proponuje się nowelizację art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami w ten sposób, aby za cel publiczny uznawane było również zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez podmioty dysponujące, jako właściciele lub posiadacze samoistni, publicznym zasobem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ponadto postuluje się zastąpienie w art. 214a sformułowania „można odmówić” przez zwrot „odmawia się”.
Po przedstawieniu petycji oraz wysłuchaniu przedstawicieli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Komisja podjęła decyzję o skierowaniu dezyderatu w ww. sprawie do Prezesa Rady Ministrów.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju na dezyderat nr 96 w sprawie zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Odpowiedź przedstawiła dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Małgorzata Kutyła.
Komisja uznała, że udzielona odpowiedź w całości wyczerpuje wszystkie pytania zawarte w dezyderacie, i podjęła decyzję o jej przyjęciu.

Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Finansów na dezyderat nr 100 w sprawie złota stanowiącego rezerwę dewizową Narodowego Banku Polskiego.
Odpowiedź przedstawił dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej w Ministerstwie Finansów – Sławomir Dudek.
Komisja uznała, że udzielona odpowiedź w całości wyczerpuje wszystkie pytania zawarte w dezyderacie, i podjęła decyzję o jej przyjęciu.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz określenia go na co najmniej 65 lat (BKSP-145-332/18).
Petycję przedstawił poseł Bogdan Latosiński (PiS).
W petycji została sformułowana propozycja zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych poprzez zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Autor petycji zdefiniował postulat, zgodnie z którym wszyscy obywatele RP mogliby przechodzić na emeryturę w wieku co najmniej 65 lat.
W uzasadnieniu petycji wskazano, że głównymi interesariuszami proponowanego rozwiązania byliby emeryci i renciści oraz cała gospodarka i jej uczestnicy.
Po przedstawieniu petycji oraz wysłuchaniu przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego jej przedmiotem.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustanowienia instytucji licencjonowanego fakturzysty (BKSP-145-336/18).
Petycję przedstawił poseł Mirosław Maliszewski (PSL-UED).
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ustanowienie instytucji licencjonowanego fakturzysty (w tym nałożenie na Ministerstwo Finansów obowiązku utworzenia i publikowania listy licencjonowanych fakturzystów) i prowadzącej do uzupełnienia ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług o przepis, który będzie stanowił, że wypisać fakturę może wyłącznie osoba wpisana na listę licencjonowanych fakturzystów prowadzoną przez Ministerstwo Finansów.
Po przedstawieniu petycji Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego jej przedmiotem.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie likwidacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej (BKSP-145-337/18).
Petycję przedstawił poseł Bogdan Latosiński (PiS).
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która miałaby polegać na zlikwidowaniu podstaw prawnych umożliwiających pracownikom sfery budżetowej pobieranie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastek.
Po przedstawieniu petycji Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego jej przedmiotem.

Komisja uchwaliła:
– dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej (w sprawie dotyczącej petycji BKSP-145-297/17),
– dezyderat skierowany do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji osób, które nabyły prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w warunkach szczególnych (w sprawie dotyczącej petycji BKSP-145-309/17),
– dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przestępstw związanych z propagowaniem faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (w sprawie dotyczącej petycji BKSP-145-331/18).