Komisja do Spraw Petycji

13
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

28 września 2017

Komisja do Spraw Petycji /PET/ rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie określenia kryteriów, jakie mają uwzględniać lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz psychologowie przy wydawaniu osobom głuchym, chcącym przysposobić głuche dziecko, zaświadczenia o stanie zdrowia albo opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (BKSP-145-215/17).
Petycję przedstawiła poseł Kornelia Wróblewska (N).
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie doprecyzowania art. 42 ust. 5 a i b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez określenie kryteriów, jakimi powinni się kierować lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy będą wydawać pozytywne zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia osób głuchych chcących przysposobić dziecko. Głuchota nie może stanowić przeciwskazania do bycia rodziną zastępczą dla głuchego dziecka.
Ponadto w ocenie Podmiotu wnoszącego petycję w ustawie powinny być sprecyzowane kryteria, jakimi powinni się kierować psychologowie, którzy będą wydawać pozytywną opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnieniu funkcji rodziny zastępczej przez osoby głuche.
Komisja po przedstawieniu petycji oraz odbytej dyskusji podjęła decyzję o skierowaniu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie petycji.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie nałożenia na instytucje kultury obowiązku zapewnienia osobom głuchym dostępu do tłumaczy polskiego języka migowego (BKSP-145-247/17).
Petycję przedstawił poseł Jacek Świat (PiS).
Przedmiotem petycji jest żądanie nowelizacji ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej poprzez dodanie w art. 12 wyrazów: „w tym także dostępu do tłumaczy polskiego języka migowego”. Przepis miałby wówczas następujące brzmienie: „Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym także dostępu do tłumaczy polskiego języka migowego, oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona”.
Domaga się także przeszkolenia pracowników tych instytucji w zakresie polskiego języka migowego, by mogli oni porozumieć się osobą głuchą i opowiedzieć im o zagadnieniach związanych z kulturą i sztuką.
Trzecim żądaniem wnoszącego petycję jest zobowiązanie producentów polskich filmów do zamieszczania napisów pod filmami wyświetlanymi w kinach. Podaje, że zgodnie z regulaminem Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wszystkie filmy w kinach powinny być wyświetlane z napisami w języku polskim.
Komisja po przedstawieniu petycji, wysłuchaniu stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pawła Lewandowskiego oraz odbytej dyskusji podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany art. 226 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego poprzez uchylenie zdania drugiego i wprowadzenie wymogu uzyskania uprzedniej zgody sądu na wykorzystanie dokumentacji medycznej, objętej tajemnicą lekarską, jako dowodu w postępowaniu przygotowawczym (BKSP-145-254/17).
Petycję przedstawił poseł Grzegorz Wojciechowski (PiS).
Autor petycji postuluje wprowadzenie zmiany w zakresie art. 226 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego, polegającej na uchyleniu zdania drugiego tego artykułu i „wprowadzeniu wymogu uzyskiwania uprzedniej zgody sądu na wykorzystywanie dokumentacji medycznej objętej tajemnicą lekarską jako dowodu w postępowaniu przygotowawczym”.
W uzasadnieniu petycji jej autor podnosi, że w związku z treścią kwestionowanego przepisu ochrona tajemnicy lekarskiej, a wraz z nią: wiele wrażliwych danych osobowych, doznaje poważnego i niczym nieusprawiedliwionego uszczerbku. O ile bowiem w postępowaniu przygotowawczym o zezwoleniu na przesłuchanie lekarza co do faktów objętych tajemnicą lekarską decyduje sąd, to w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej również dane wrażliwe objęte tajemnicą lekarską o jej wykorzystaniu jako dowodu w postępowaniu przygotowawczym decyduje prokurator bez kontroli sądu. Zdaniem autora petycji brak jest uzasadnienia dla takiego obniżenia poziomu ochrony tajemnicy lekarskiej przez prawo, zwłaszcza że brak jest analogicznych uregulowań w odniesieniu do tajemnicy notarialnej, adwokackiej czy dziennikarskiej. Autor petycji konkluduje, że zasadne jest zapewnienie ochrony danych objętych tajemnicą lekarską na poziomie analogicznym w relacji do ochrony innych tajemnic poprzez poddanie wykorzystania danych z dokumentacji medycznej, jako dowodów w postępowaniu przygotowawczym, kontroli sądu.
Komisja po przedstawieniu petycji podjęła decyzję o skierowaniu komisyjnego projektu ustawy w przedmiocie petycji.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poprzez obliczanie opłaty stosunkowej, pobieranej w sprawach z zakresy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których przedmiot sporu przewyższa kwotę 50 000 zł, od nadwyżki tej kwoty (BKSP-145-256/17).
Petycję przedstawił poseł Grzegorz Wojciechowski (PiS).
Przedmiotem petycji jest żądanie nowelizacji ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poprzez zmianę przepisu art. 35 ust. 1 zdanie drugie, aby obliczanie opłaty stosunkowej, pobieranej w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 zł, następowało od nadwyżki tej kwoty.
W uzasadnieniu petycji podmiot składający petycję opisał własne doświadczenia dotyczące sprawy sądowej z zakresu prawa pracy, w której wartość przedmiotu sporu przewyższała kwotę 50 000 złotych. W związku z tą sprawą podmiot składający petycję zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą konstytucyjną, lecz Trybunał Konstytucyjny odrzucił skargę po badaniu wstępnym.
Komisja po przedstawieniu petycji podjęła decyzję o skierowaniu komisyjnego projektu ustawy w przedmiocie petycji.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie stworzenia głuchym studentom warunków do pełnego udziału w zajęciach dydaktycznych poprzez zagwarantowanie im dostępu do tłumacza polskiego języka migowego (BKSP-145-242/17).
Petycję przedstawiła poseł Kornelia Wróblewska (N).
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia zmiany przepisu art. 13 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Wznoszący petycję proponuje, aby wskazane w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym podstawowe zadania uczelni dotyczyły także stwarzania osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w zajęciach dydaktycznych poprzez zapewnienie dostępu do tłumaczy polskiego języka migowego.
Zdaniem wnoszącego petycję należy dokonać nowelizacji tej ustawy poprzez dodanie do art. 13 ust. 1 pkt 9 litery c w brzmieniu: „zajęciach dydaktycznych z dostępem do tłumaczy polskiego języka migowego”.
Komisja po przedstawieniu petycji, wysłuchaniu stanowiska przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz odbytej podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany obowiązującego ustawodawstwa w zakresie przyznania uprawnienia do karty parkingowej osobom głuchym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się (BKSP-145-249/17).
Petycję przedstawił poseł Jerzy Paul (PiS).
Przedmiotem petycji jest żądanie zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym w zakresie umożliwienia osobom głuchym otrzymywania kart parkingowych.
Wznoszący petycję proponuje, aby wskazane w ustawie – Prawo o ruchu drogowym uprawnienie do otrzymania karty parkingowej przysługiwało także głuchym legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o symbolu 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu). Do petycji nie został załączony projekt nowelizacji przepisów.
Komisja po przedstawieniu petycji podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie niestosowania zasady dyskontynuacji do projektów ustaw wniesionych wskutek rozpatrzenia petycji (BKSP-145-262/17).
Petycję przedstawił zastępca przewodniczącego Komisji – poseł Grzegorz Raniewicz (PO).
Przedmiotem petycji jest postulat ustanowienia zasady, że projekt ustawy wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji – stanowiący realizację celu petycji – nie podlega zasadzie dyskontynuacji prac parlamentarnych. Autor petycji wyraża w niej pogląd, że wyjątek od zasady dyskontynuacji przewidziany w art. 126g regulaminu Sejmu („W przypadku gdy postępowanie w sprawie petycji nie zostanie zakończone przed upływem kadencji Sejmu, jest ono prowadzone przez Komisję w następnej kadencji Sejmu”) nie obejmuje swoim zakresem prac nad projektem ustawy wniesionym przez Komisję do Spraw Petycji, który służy realizacji celów wskazanych w petycji.
Zdaniem autora petycji obecny stan prawny powoduje, że nie warto składać petycji na kilka miesięcy przed końcem kadencji Sejmu, ponieważ postulowana zmiana i tak nie zdąży być wprowadzona. Wnioskodawca postuluje również rozważenie „wprowadzenia analogicznego zapisu w odniesieniu do projektów ustaw wniesionych przez Senat, Radę Ministrów lub Prezydenta RP”.
Komisja po przedstawieniu petycji podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia przepisów zakazujących utylizacji żywności zdatnej do spożycia.

Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia rejestrów miejsc pochówku zmarłych w wersji elektronicznej.

Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia dostępu do usług ułatwiających komunikację osób głuchych w placówkach leczniczych.

Komisja rozpatrzyła projekt dezyderatu w sprawie zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.
W związku uwagami posła Bogdana Latosińskiego (PiS) Komisja podjęła decyzję o odroczeniu decyzji odnośnie do uchwalenia ww. dezyderatu do najbliższego posiedzenia Komisji.