Komisja do Spraw Petycji

17
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

10 października 2017

Komisja do Spraw Petycji /PET/ rozpatrzyła odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dezyderat nr 19 w sprawie wprowadzenia udogodnień zapewniających większą dostępność audycji dla osób niepełnosprawnych.
Odpowiedź przedstawił naczelnik Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Krzysztof Jankowski.
Komisja przyjęła odpowiedź na dezyderat.

Komisja rozpatrzyła uzupełnioną odpowiedź Ministra Spraw Zagranicznych na dezyderat nr 30 w sprawie zbrodni popełnianych na jazydach oraz pomocy dla jej ofiar.
Odpowiedź przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Jacek Czaputowicz.
Komisja przyjęła odpowiedź na dezyderat.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany obowiązującego ustawodawstwa (BKSP-145-200/17).
Petycję przedstawił poseł Marcin Duszek (PiS).
Autor petycji postuluje zmianę ustawodawstwa w zakresie: zwiększenia urlopu tacierzyńskiego do 3 miesięcy rocznie, obniżenia wymiaru pełnego etatu do 7 godzin dziennie dla rodziców wychowujących dzieci do lat 15 oraz wszystkich mieszkańców miast liczących powyżej 250 tys. obywateli, dodatkowych uprawnień pracowniczych, tj. wprowadzenia 3-miesięcznego płatnego urlopu co 4 lata mającego na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy – wprowadzenia zasady nieinformowania podmiotów kontrolowanych o kontroli, zwiększenia kar za mobbing oraz wprowadzenia w ramach okresowych badań z zakresu medycyny pracy konieczności potwierdzenia zdrowia psychicznego przez wszystkich pracowników, w tym w szczególności przez kadrę kierowniczą, parlamentarzystów, lekarzy, pielęgniarki i nauczycieli.
Komisja po przedstawieniu petycji i przeprowadzeniu dyskusji podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany art. 165 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej poprzez nadanie propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby, składanej pracownikom i funkcjonariuszom przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej oraz dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości, formy decyzji administracyjnej (BKSP-145-219/17).
Petycję przedstawił przewodniczący Komisji – poseł Sławomir Jan Piechota (PO).
Celem proponowanej zmiany jest zagwarantowanie kontroli administracyjnej i sądowej w procesie przekształceń stosunków służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Komisja po przedstawieniu petycji, wysłuchaniu przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz Związku Zawodowego Celnicy PL oraz odbytej dyskusji podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 39 w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Odpowiedź przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości – Jacek Przygucki.
Komisja przyjęła odpowiedź na dezyderat.

Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dezyderat nr 40 w sprawie umożliwienia uzupełniania dokumentów w przypadku składanych wniosków o dotacje na prace przy obiektach zabytkowych.
Odpowiedź przedstawiła zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Katarzyna Zalasińska.
Komisja przyjęła odpowiedź na dezyderat.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzez zaliczenie byłych robotników przymusowych Trzeciej Rzeszy do kategorii osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (BKSP-145-235/17).
Petycję przedstawił poseł Grzegorz Wojciechowski (PiS).
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie poszerzenia grona osób, którym przysługiwałoby prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń służby zdrowia, o byłych robotników przymusowych na terytorium Trzeciej Rzeszy oraz zaliczenie ich do grona osób uprawnionych do innych świadczeń kombatanckich.
W związku z trwającymi pracami nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (senacki druk nr 542) Komisja po przedstawieniu petycji, wysłuchaniu stanowiska przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz odbytej dyskusji uznała, że za pośrednictwem Marszałka Sejmu przekaże petycję do Senatu w celu wykorzystania w dalszych pracach.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany obowiązującego ustawodawstwa (BKSP-145-245/17).
Petycję przedstawił poseł Grzegorz Wojciechowski (PiS).
Celem petycji jest żądanie podjęcia przez Sejm inicjatyw ustawodawczych w zakresie:
1) ustanowienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy;
2) podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uchwalenia ustawy skutkującej uporządkowaniem systemu prawa w Polsce poprzez eliminację występujących w nim niejasności, wieloznaczności i sprzeczności;
3) podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uchwalenie ustawy, na podstawie której dojdzie do stworzenia instytucji zajmującej się ogólną interpretacją prawa;
4) wprowadzenia państwowych kursów zawodowych,
5) wprowadzenia czytelnego oznakowania opakowań wszystkich towarów pochodzenia zwierzęcego, w przypadku gdy zwierzęta, od których pochodzą te produkty, były karmione GMO.
Komisja po przedstawieniu petycji oraz odbytej dyskusji podjęła decyzję w zakresie części 2 i 3 o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji. W zakresie części 1 i 4 ww. petycji Komisja podjęła decyzję o skierowaniu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów, a w części 5 – do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komisja uchwaliła dezyderat nr 52 do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

Komisja uchwaliła dezyderat nr 53 do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad ścigania przestępstw, w których pokrzywdzonym jest osoba najbliższa sprawcy.

Komisja uchwaliła dezyderat nr 54 do Głównego Inspektora Pracy w sprawie zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.