Komisja do Spraw Petycji

11
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

9 listopada 2017

Komisja do Spraw Petycji /PET/ rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych w zakresie zwolnienia z wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat, były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów (BKSP-145-233/17).
Petycję przedstawił poseł Jacek Świat (PiS).
Przedmiotem petycji jest wniosek o dokonanie zmiany w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych poprzez dodanie do art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. e w brzmieniu:
„e) były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów”
bądź nadanie art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. c następującego brzmienia:
„c) były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów”.
Proponowane zmiany prowadziłyby do rozszerzenia możliwości ubiegania się o wpis na listę radców prawnych bez wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego. Zgodnie z obecnie obowiązującą regulacją osoba posiadająca stopień naukowy doktora może ubiegać się o wpis na listę radców prawnych, o ile jest w stanie wykazać się dodatkowo praktyką zawodową związaną z obszarem tworzenia prawa.
Po przedstawieniu petycji i wysłuchaniu stanowiska przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości oraz odbytej dyskusji Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja rozpatrzyła i przyjęła odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 43 w sprawie w sprawie docelowych uregulowań w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
Odpowiedź przedstawił dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Marek Waleśkiewicz.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie ochrony konsumentów (BKSP-145-230/17).
Petycję przedstawił poseł Andrzej Smirnow (PiS).
Celem petycji jest podjęcie działań legislacyjnych mających na celu ochronę konsumentów poprzez m.in.:
– wprowadzenie w przypadku umów zawieranych na odległość obowiązku przekazywania przez dostawcę usług treści umowy w formie papierowej z miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do możliwego terminu podpisania umowy;
– nałożenie na dostawcę usług obowiązku skutecznego pouczenia klienta o konieczności przeczytania umowy przed podpisaniem;
– nałożenia na dostawcę usług obowiązku zapobiegania poniesieniu przez klienta szkody wynikającej z niezrozumienia treści umowy, szczegółowego poinformowania go o wszystkich okolicznościach, które mogą spowodować jego szkodę, ostrzeżenia przed zobowiązaniami zawartymi w umowie i ewentualnymi niekorzystnymi dla klienta konsekwencjami wynikającymi z podpisania umowy;
– wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia postępowania przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania klienta, co wyeliminuje uciążliwość obrony własnych interesów przed sądami odległymi od miejsca zamieszkania klienta.
W uzasadnieniu autor petycji odwołuje się do działalności pseudofirm energetycznych czy telekomunikacyjnych, które kontaktując się telefonicznie z potencjalnymi klientami, z premedytacją oszukują osoby w starszym wieku, które z natury są łatwowierne bądź z powodu ograniczonej zdolności postrzegania mają problem z właściwą interpretacją rzeczywistości. W efekcie wprowadzeni w błąd klienci podpisują niekorzystne dla siebie umowy.
W dalszej części petycji autor wymienia nazwy konkretnych firm, sugerując, by prokuratura zainteresowała się ich działalnością.
Po przedstawieniu petycji i odbytej dyskusji Komisja podjęła decyzję o skierowaniu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie petycji.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne w zakresie dotyczącym możliwości odmowy przez farmaceutę albo technika farmaceutycznego wydania albo zapewnienia nabycia produktu leczniczego (BKSP-145-232/17).
Petycję przedstawił poseł Andrzej Smirnow (PiS).
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia do ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne klauzuli sumienia gwarantującej farmaceucie, technikowi farmaceutycznemu, przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której prowadzona jest apteka, lub wspólnikowi spółki prowadzącej aptekę prawo do odmowy wydania produktu leczniczego, o ile wydanie takiego produktu byłoby niezgodne z ich sumieniem. Do petycji został załączony projekt nowelizacji przepisów.
Po przedstawieniu petycji i odbytej dyskusji Komisja podjęła decyzję o skierowaniu dezyderatu do Ministra Zdrowia w przedmiocie petycji.

Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 35 w sprawie osób, które ukończyły aplikację adwokacką lub radcowską, oraz egzaminu adwokackiego i radcowskiego.
Odpowiedź przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Marcin Warchoł.
Komisja uznała, że udzielona odpowiedź nie wyczerpała w całości pytań zawartych w dezyderacie, i podjęła decyzję o zwróceniu się z wnioskiem o uzupełnienie odpowiedzi na ww. dezyderat.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie w sprawie zmiany art. 10a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach poprzez uchylenie ust. 6 (BKSP-145-264/17).
Petycję przedstawiła poseł Urszula Augustyn (PO).
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 10a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, polegającej na wykreśleniu ustępu 6 wskazanego artykułu. Przepis ten stanowi, że z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego terenowej jednostki organizacyjnej traci ona osobowość prawną, a stowarzyszenie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej jednostki. W ocenie podmiotu wnoszącego petycję nałożenie na stowarzyszenie macierzyste sankcji odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania likwidowanej jednostki jest wysoce krzywdzące i w rezultacie może skutkować znacznym utrudnieniem jego działania, a nawet likwidacją – w sytuacji gdyby okazało się, że likwidowany oddział ma znaczne zobowiązania względem innych podmiotów. Od momentu uzyskania osobowości prawnej przez oddział stowarzyszenie nie ma bowiem żadnych możliwości wpływu na decyzje finansowe i majątkowe podejmowane przez władze oddziału.
Po przedstawieniu petycji Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany art. 3989 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (BKSP-145-231/17).
Petycję przedstawił poseł Grzegorz Wojciechowski (PiS).
Przedmiotem petycji jest postulat zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie art. 3989, który wprowadził w postępowaniu przed Sądem Najwyższym toczącym się ze skargi kasacyjnej instytucję tzw. przedsądu. Podmiot wnoszący petycję sugeruje likwidację bądź modyfikację tej instytucji.
Po przedstawieniu petycji Komisja podjęła decyzję o skierowaniu komisyjnego projektu ustawy w przedmiocie petycji.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła i przyjęła odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 44 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie kryterium uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opodatkowania z tytułu umorzonych zaległości czynszowych.
Odpowiedź przedstawił dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Olgierd Podgórski.

Komisja rozpatrzyła i przyjęła odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dezyderat nr 45 w sprawie zmiany ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odpowiedź przedstawiła naczelnik w Departamencie Mecenatu Państwa – Hanna Starzewska.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy poprzez nałożenie na osoby posiadające czynne prawo wyborcze obowiązku brania udziału w wyborach parlamentarnych pod rygorem nałożenia kary finansowej (BKSP-145-269/17).
Petycję przedstawił poseł Bogdan Latosiński (PiS).
Przedmiotem petycji jest dokonanie nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy poprzez ustanowienie regulacji, zgodnie z którą podczas wyborów parlamentarnych będzie obowiązywać obowiązek głosowania.
Głównym celem wprowadzenia przymusu wyborczego jest dążenie do zwiększenia frekwencji podczas wyborów.
Po przedstawieniu petycji Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę poprzez jego sprecyzowanie w zakresie, czy kwota minimalnego wynagrodzenia wypłacanego osobom samozatrudnionym zawiera w sobie kwotę podatku od towarów i usług (BKSP-145-273/17).
Petycję przedstawił poseł Grzegorz Raniewicz (PO).
Przedmiotem petycji jest żądanie zmiany art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w taki sposób, by przepis precyzyjnie wskazywał, czy kwota minimalnego wynagrodzenia wypłacanego osobom samozatrudnionym zawiera w sobie kwotę podatku od towarów i usług, czyli jest kwotą brutto, czy też jest kwotą netto, do której powinien jeszcze być doliczony podatek od towarów i usług.
Według stanowiska wnoszącego petycję obecne brzmienie art. 8a ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5 ustawy.
Po przedstawieniu petycji oraz odbytej dyskusji Komisja podjęła decyzję o skierowaniu dezyderatu do Prezesa Rady Ministrów.