Komisja do Spraw Petycji

23
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

20 marca 2018

Komisja do Spraw Petycji /PET/ rozpatrzyła odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dezyderat nr 36 w sprawie dokonania zmian w Prawie prasowym.
Odpowiedzi udzieliła główny specjalista w Departamencie Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Magda Jagiełłowicz.
Komisja uznała, że udzielona odpowiedź w całości wyczerpuje pytania zawarte w dezyderacie i podjęła decyzję o jej przyjęciu.

Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 61 w sprawie przepisów dotyczących sprzedaży biletów.
Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Marcin Warchoł.
Komisja uznała, że udzielona odpowiedź w całości wyczerpuje pytania zawarte w dezyderacie i podjęła decyzję o jej przyjęciu.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany art. 102 pkt 6 oraz art. 113a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy w zakresie umożliwienia dokonywania przez skazanego zakupu prasy oraz otrzymywania w listach prasy i książek (BKSP-145-252/17 oraz BKSP-145-255/17).
Petycję przedstawił poseł Łukasz Rzepecki (Kukiz15).
Celem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej prowadzącej do zmiany brzmienia:
– art. 113a § 1 ww. ustawy poprzez dodanie słowa „prasy” po słowach „artykułów spożywczych”;
– art. 102 pkt 6) ww. ustawy poprzez dodanie słów: „skazany może otrzymywać w listach prasę oraz książki”.
W uzasadnieniu petycji autor wyraża pogląd, że realizacja objętych petycją postulatów „pozwoli w pełni realizować prawo skazanego do pozyskiwania informacji” oraz „pozwoli na pełnię realizacji art. 54 Konstytucji”. W ocenie autora petycji, aktualny stan prawny jest niezadawalający, gdyż zezwala dyrektorom zakładów karnych na zbyt daleko idącą reglamentację tej sfery wolności osób skazanych, uzależniając dostęp do wybranych przez siebie prasy i książek od zgody dyrektora zakładu karnego.
Po przedstawieniu petycji, wysłuchaniu przedstawiciela Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz odbytej dyskusji Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany art. 102 oraz art. 110a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy w zakresie dostępu skazanego do Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron zawierających informacje prawne, a także do dokumentów związanych z postępowaniem, którego jest uczestnikiem (BKSP-145-257/17).
Petycję przedstawił poseł Robert Warwas (PiS).
W petycji postuluje się wprowadzenie zmiany w zakresie:
– art. 102 ww. ustawy poprzez dodanie kolejnego punktu o brzmieniu: „Skazany ma prawo dostępu do Biuletynów Informacji Publicznej, wszystkich stron zawierających informacje prawne oraz stron uczelni i szkół udostępnionych w Internecie. Dostęp do tych szkół nie może być w żaden sposób ograniczony ani limitowany”;
– art. 110a ww. ustawy poprzez dodanie słów: „Dyrektor Zakładu Karnego nie może ograniczać skazanemu dostępu do dokumentów związanych z postępowaniem, którego skazany jest uczestnikiem”.
Po przedstawieniu petycji, wysłuchaniu przedstawiciela Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz odbytej dyskusji Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja uchwaliła:
– dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony praw osób eksmitowanych małoletnich;
– dezyderat skierowany do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia możliwości przywrócenia terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, o którym mowa w art. 55 § 1 Kodeksu postępowania karnego;
– dezyderat skierowany do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami;
– dezyderat skierowany do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadania uprawnień dla osób deportowanych;
– dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie objęcia ustawą lustracyjną osób pełniących wybrane funkcje w związkach metropolitalnych.