Komisja do Spraw Petycji

12
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

11 kwietnia 2018

Komisja do Spraw Petycji /PET/ rozpatrzyła odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 62 w sprawie kręgu osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy na temat stanu zdrowia pacjenta.
Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Zbigniew Król.
Komisja uznała, że udzielona odpowiedź w całości wyczerpuje pytania zawarte w dezyderacie i podjęła decyzję o jej przyjęciu.

Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 75 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji osób głuchych w odniesieniu do możliwości pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub przysposobienia dziecka.
Odpowiedzi udzieliła główny specjalista w Departamencie Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Anna Kuszczuk.
Komisja uznała, że udzielona odpowiedź w całości wyczerpuje pytania zawarte w dezyderacie i podjęła decyzję o jej przyjęciu.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie sposobu określania średniego dalszego trwania życia osoby przechodzącej na emeryturę (BKSP-145-286/17).
Petycję przedstawił wiceprzewodniczący Komisji – poseł Andrzej Smirnow (PiS).
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy w sprawie zmiany art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w szczególności w zakresie obliczania długości średniego dalszego trwania życia.
W uzasadnieniu petycji wskazano, że tabela ogłaszana przez Prezesa GUS jest nieadekwatna do idei obliczania emerytur.
W ocenie autora petycji stosowanie tabeli Prezesa GUS prowadzi do dyskryminacji szczególnie osób starszych. Osoby takie, jeśli przepracują kolejny rok, to okres dalszego życia skraca się im się nie o rok a zaledwie o ułamek roku, co powoduje, że przez dłuższy czas mają pobierać emeryturę, a zatem ich emerytura będzie niższa”.
W petycji zaproponowano podjęcie działań zmieniających sposób określania wieku średniego (w sposób niezależny od aktualnego wieku danej osoby), nie wskazując jednak konkretnej propozycji.
Po przedstawieniu petycji oraz po wysłuchaniu przedstawiciela MRPiPS Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany art. 256 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny w zakresie dotyczącym karalności nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (BKSP-145-288/17).
Petycję przedstawiła poseł Kornelia Wróblewska (N).
Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej prowadzącej do zmiany brzmienia przepisu art. 256 § 1 k.k., poprzez nadanie mu następującej treści: „Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
W obecnym stanie prawnym przepis art. 256 § 1 k.k. stanowi, że: „Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
Wnoszący petycję postuluje zatem zmianę przepisu art. 256 § 1 k.k. poprzez usunięcie sformułowania: „lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość”.
Po przedstawieniu petycji Komisja podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja uchwaliła:
– dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie finansowego wsparcia z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka oraz możliwości zrównania praw rodzin korzystających z programu Mieszkanie dla Młodych,
– dezyderat skierowany do Ministra Finansów w sprawie złota stanowiącego rezerwę dewizową Narodowego Banku Polskiego,
– dezyderat skierowany do Ministra Sprawiedliwości w sprawie karania wandalizmu, przejawiającego się w postaci umieszczania graffiti w przestrzeni publicznej,
– dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowego świadczenia kompensacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości świadczeń emerytalnych części opiekunów osób niepełnosprawnych,
– dezyderat skierowany do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia dziennego wykluczonej grupy osób nisko funkcjonujących z autyzmem oraz z niepełnosprawnością sprzężoną wraz z niepełnosprawnością intelektualną.