Komisja do Spraw Unii Europejskiej

17
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

10 października 2017

Komisja do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ wysłuchała informacji o dokumentach UE, w stosunku do których Prezydium wnosiło o niezgłaszanie uwag. Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych:
– w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
– zalecenia dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Nową Zelandią (COM(2017) 469 wersja ostateczna),
– zalecenia dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia rokowań w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią (COM(2017) 472 wersja ostateczna),
– wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu określającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (COM(2017) 483 wersja ostateczna),
– wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (COM(2017) 484 wersja ostateczna),
– wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (COM(2017) 486 wersja ostateczna),
– zalecenia dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Konwencji ustanawiającej wielostronny trybunał rozstrzygania sporów inwestycyjnych (COM(2017) 493 wersja ostateczna),
– wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady (UE) z dnia 27 maja 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji (COM(2017) 499 wersja ostateczna);
– w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
– sprawozdania Komisji dla Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego i Parlamentu Europejskiego w sprawie monitorowania zmian na rynku świadczenia usług w zakresie badań ustawowych na rzecz jednostek interesu publicznego na podstawie art. 27 rozporządzenia (UE) nr 537/2014 (COM(2017) 464 wersja ostateczna),
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady: Piętnaste sprawozdanie w sprawie relokacji i przesiedleń (COM(2017) 465 wersja ostateczna),
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego konieczności czasowego wyłączenia giełdowych instrumentów pochodnych z zakresu zastosowania art. 35 i 36 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych (COM(2017) 468 wersja ostateczna),
– sprawozdania Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady: Piąte sprawozdanie z postępów w realizacji ram partnerstwa z państwami trzecimi w zakresie Europejskiego programu w dziedzinie migracji (COM(2017) 471 wersja ostateczna),
– komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2018 r. do zmian DNB (ESA 2010) (art. 6 rozporządzenia Rady nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020) uaktualniający i zastępujący komunikat COM(2017) 220 final (COM(2017) 473 wersja ostateczna),
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady oceniającego, w jakim stopniu państwa członkowskie podjęły niezbędne działania w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE dotyczącą ataków na systemy informatyczne i zastępującą decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW (COM(2017) 474 wersja ostateczna),
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych oraz zarządzania nim w 2016 r. (COM(2017) 488 wersja ostateczna),
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wykazu surowców krytycznych dla UE 2017 (COM(2017) 490 wersja ostateczna),
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Sprawozdanie z wdrażania strategii polityki handlowej „Handel z korzyścią dla wszystkich”. Kształtowanie nowoczesnej polityki handlowej w celu wykorzystania możliwości płynących z globalizacji (COM(2017) 491 wersja ostateczna),
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zrównoważona i postępowa polityka handlowa w celu wykorzystania możliwości płynących z globalizacji (COM(2017) 492 wersja ostateczna),
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Otwartość na bezpośrednie inwestycje zagraniczne przy jednoczesnej ochronie istotnych interesów (COM(2017) 494 wersja ostateczna),
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Sprawozdanie roczne dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2016 r. (artykuł 99 ust. 5 rozporządzenia finansowego) (COM(2017) 497 wersja ostateczna),
– wspólnego komunikatu do Parlamentu Europejskiego i Rady: Odporność, prewencja i obrona – budowa solidnego bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej (JOIN(2017) 450 wersja ostateczna).
Komisja nie zgłosiła uwag do dokumentów.

Komisja, w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozpatrzyła wniosek w sprawie rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów na 2018 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim (COM(2017) 461 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła zastrzeżenia rządu odnoszące się do tego dokumentu.

Komisja, w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozpatrzyła Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Utworzenie Europejskiego Funduszu Obronnego (COM(2017) 295 wersja ostateczna) i odnoszące się do niego stanowisko rządu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację rządu.

Komisja, w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozpatrzyła wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej konwencji Rady Europy w sprawie zwalczania manipulacji rozgrywkami sportowymi w odniesieniu do kwestii związanych z prawem karnym materialnym i ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (COM(2017) 386 wersja ostateczna) oraz wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej konwencji Rady Europy w sprawie zwalczania manipulacji rozgrywkami sportowymi w odniesieniu do kwestii niezwiązanych z prawem karnym materialnym i ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (COM(2017) 387 wersja ostateczna) i odnoszące się do nich projekty stanowisk RP.
Komisja podzieliła stanowiska rządu odnoszące się do tych dokumentów.

Komisja, w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Środowiska (13 października 2017 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2016) 479, 482).
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Paweł Sałek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Tomasz Szatkowski oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jan Widera.

Na następnym posiedzeniu Komisja, w trybie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, kontynuowała rozpatrywanie informacji o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (stan na dzień 24 sierpnia 2017 r.).
Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Komisja, w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, wysłuchała informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (12-13 października 2017 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2013) 534, COM(2016) 270, 271, 272, 465, 466, 467, 468, 819, COM(2017) 344, 571).
Komisja postanowiła nie zgłaszać uwag do dokumentów o sygnaturze COM(2013) 534, COM(2016) 270, 271, 272, 465, 466, 467, 468, 819, COM(2017) 344. Komisja postanowiła nie zajmować stanowiska w odniesieniu do dokumentu o sygnaturze COM(2017) 571.

Komisja, w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, wysłuchała informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (23 października 2017 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2016) 128, 815).
Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Komisja, w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu, kontynuowała rozpatrywanie Wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (COM(2016) 765 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska rządu.
Komisja podzieliła stanowisko rządu w odniesieniu do tego dokumentu.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jakub Skiba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii – Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Łukasz Piebiak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Marcin Zieleniecki oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Tomasz Żuchowski.