Komisja do Spraw Unii Europejskiej

17
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

22 listopada 2017

Komisja do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ wysłuchała informacji o dokumentach UE, w stosunku do których Prezydium Komisji wnosiło o niezgłaszanie uwag.
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
– projektu budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r. Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne i grzywny) (COM(2017) 597 wersja ostateczna);
– listu w sprawie poprawek nr 1 do projektu budżetu ogólnego na 2018 r. aktualizującego szacowane potrzeby w zakresie wydatków rolnych i innych korekt (rezerwa na Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, agencje i wydatki administracyjne) (COM(2017) 615 wersja ostateczna).
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 8 ust. 2 ustawy:
– wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej wysokość wkładów wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym trzeciej raty za 2017 r. (COM(2017) 599 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, które ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w odpowiednich komitetach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do wniosków dotyczących poprawek do regulaminów ONZ nr 12, 14, 16, 17, 43, 44, 46, 48, 49, 110, 121, 129 i 134, do ogólnych przepisów technicznych ONZ nr 6 i 15, regulaminu wewnętrznego WP.29 oraz wytycznych ogólnych w zakresie procedur regulacyjnych ONZ i przepisów przejściowych w regulaminach ONZ, a także w odniesieniu do wniosków dotyczących trzech nowych regulaminów ONZ, jednych nowych ogólnych przepisów technicznych ONZ oraz wniosku dotyczącego nowej wzajemnej rezolucji (COM(2017) 602 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, które należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej na dwudziestym zwyczajnym posiedzeniu umawiających się stron Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego w odniesieniu do wniosku dotyczącego zmiany załącznika II do Protokołu dotyczącego obszarów szczególnie chronionych i różnorodności biologicznej w rejonie śródziemnomorskim (COM(2017) 603 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komisji Mieszanej ustanowionej na mocy Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej w odniesieniu do wniosków dotyczących wprowadzenia zmian do tej konwencji (COM(2017) 609 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Grecji nr EGF/2017/003 GR/Attica retail (COM(2017) 613 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię EGF/2017/005 FI/Retail (COM(2017) 618 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustalającego wysokość opłat produkcyjnych oraz współczynnik obliczania opłaty dodatkowej w sektorze cukru na rok gospodarczy 1999/2000 oraz ustalającego wysokość opłat produkcyjnych w sektorze cukru na rok gospodarczy 2000/2001 (COM(2017) 619 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania zmiany 1 dotyczącej Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską (COM(2017) 620 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej (COM(2017) 621 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej (COM(2017) 624 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wysokości wkładów finansowych wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym pułapu na 2019 r., rocznej kwoty na 2018 r., pierwszej raty za 2018 r. oraz indykatywnej, niewiążącej prognozy dotyczącej spodziewanych rocznych kwot wkładów na lata 2020 i 2021 (COM(2017) 625 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na trzydziestym siódmym posiedzeniu Stałego Komitetu Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, w odniesieniu do poprawki do załącznika II do konwencji (COM(2017) 628 wersja ostateczna);
– wspólnego wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii w ramach Wspólnego Komitetu Ministerialnego i Wspólnego Komitetu Współpracy powołanego na mocy Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, w związku z przyjęciem regulaminu Wspólnego Komitetu Ministerialnego, regulaminu Wspólnego Komitetu Współpracy oraz regulaminu podkomitetów ustanowionych przez Wspólny Komitet Współpracy (JOIN(2017) 40 wersja ostateczna).
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy:
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – Zwalczanie nadużyć finansowych – sprawozdanie roczne za 2016 r. (COM(2017) 383 wersja ostateczna);
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady: Dziesiąte sprawozdanie z postępu prac nad stworzeniem rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa (COM(2017) 466 wersja ostateczna);
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący utrzymania i wzmocnienia strefy Schengen (COM(2017) 570 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady na podstawie art. 29 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (COM(2017) 604 wersja ostateczna);
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady: Jedenaste sprawozdanie z postępu prac nad stworzeniem rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa (COM(2017) 608 wersja ostateczna);
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania na rzecz zwiększania gotowości na wypadek chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych zagrożeń dla bezpieczeństwa (COM(2017) 610 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pierwszego rocznego przeglądu funkcjonowania Tarczy Prywatności UE-USA (COM(2017) 611 wersja ostateczna);
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania na rzecz wspierania ochrony przestrzeni publicznej (COM(2017) 612 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Sprawozdanie roczne w sprawie wykonania umowy o wolnym handlu między UE a Koreą (COM(2017) 614 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania programów Galileo i EGNOS oraz wyników działalności Agencji Europejskiego GNSS (COM(2017) 616 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Śródokresowa ocena programu Copernicus (2014-2020) (COM(2017) 617 wersja ostateczna);
– komunikatu Komisji do Rady: Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) – prognozy zobowiązań, płatności i wkładów państw członkowskich na lata budżetowe 2017-2019 oraz niewiążące prognozy na lata 2020-2021 (COM(2017) 622 wersja ostateczna);
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Silniejsze i odnowione partnerstwo strategiczne z regionami najbardziej oddalonymi UE (COM(2017) 623 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Stan produktów leczniczych stosowanych w pediatrii w UE – 10 lat unijnego rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii (COM(2017) 626 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Rady na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) 1466/97 w sprawie misji wzmocnionego nadzoru w Rumunii (COM(2017) 629 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonania uprawnień przekazanych Komisji na podstawie rozporządzenia (UE) nr 576/2013 w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych (COM(2017) 630 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów przyjętych przez organy powołujące każdej instytucji w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu (COM(2017) 632 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące działalności Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2015 i 2016 (COM(2017) 636 wersja ostateczna);
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Dokończenie realizacji Programu lepszego stanowienia prawa: lepsze rozwiązania na rzecz lepszych rezultatów (COM(2017) 651 wersja ostateczna).
Komisja nie zgłosiła uwag do dokumentów.

Komisja w trybie art. 11 ust. 1 ustawy przyjęła do wiadomości informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych na posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności (30 listopada – 1 grudnia 2017 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach COM(2016) 289, COM(2017) 256, COM(2017) 294.

Komisja w trybie art. 7 ust. 4 ustawy rozpatrzyła:
– wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego”) (COM(2017) 477 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP,
– wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej (COM(2017) 495 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła stanowiska rządu do dokumentów.

Komisja w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy rozpatrzyła komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejskie ramy interoperacyjności (COM(2017) 134 wersja ostateczna) i odnoszące się do niego stanowisko rządu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację rządu.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – Krzysztof Szubert, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – Krzysztof Silicki oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju – Paweł Chorąży.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła informację Ministra Edukacji Narodowej na temat polityki młodzieżowej Unii Europejskiej i jej agend oraz wynikających z tego postulatów wdrażania strategii państwa wobec młodzieży w Polsce i powstawania polityki młodzieżowej w Polsce.
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Maciej Kopeć.
Minister poinformował, że to państwa członkowskie UE są w pełni odpowiedzialne za politykę młodzieżową, a współpraca europejska w obszarze młodzieży ma charakter dobrowolny. UE wspiera, koordynuje i uzupełnia działania państw członkowskich w tym obszarze. Współpraca opiera się na wspólnym identyfikowaniu i definiowaniu celów, ustalaniu narzędzi, prowadzeniu analiz porównawczych i wymianie najlepszych praktyk. Ramy europejskiej współpracy zawarte są w Strategii UE na rzecz młodzieży obowiązującej w latach 2010-2018. Minister wymienił dwa główne cele tej strategii: tworzenie większych i równych szans edukacyjnych oraz promowanie aktywności obywatelskiej, włączenia społecznego i solidarności wśród młodzieży. Poinformował także o przyjęciu przez Radę UE ds. Młodzieży w dniu 22 maja 2017 r. konkluzji w sprawie strategicznych perspektyw europejskiej współpracy na rzecz młodzieży po 2018 r.
Kierunki rozwoju polityki młodzieżowej w Polsce są spójne z europejską polityką w tym obszarze. W związku z horyzontalnym charakterem polityki na rzecz młodzieży jej realizacja jest podzielona między różne ministerstwa. W dniu 22 lutego 2017 r. rząd przyjął Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020, która w swoich założeniach ma na celu także wspieranie młodzieży.
Wśród najważniejszych zagadnień zidentyfikowanych w obszarze polskiej polityki młodzieżowej minister wymienił: wolontariat, mobilność, zatrudnienie, edukację, szkolenia oraz pracę z młodzieżą. Podkreślił, że ważne jest, aby należycie uwzględniono problematykę młodzieżową we wszystkich obszarach polityki mających wpływ na życie młodych ludzi. Poinformował także o trwającej debacie na temat polityki młodzieżowej państwa, której celem jest m.in. aktywne włączanie młodzieży w debaty dotyczącej jej samej. W ocenie ministra forum takiej debaty stanowią m.in. parlamentarny zespół ds. wspierania młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM) i Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.
W dyskusji poseł Jacek Kurzępa (PiS) zwrócił uwagę m.in. na: organizację Forum Młodzieży w Krynicy i ewentualne rozważenie podjęcia inicjatywy powołania forum młodzieży obejmującego państwa Grupy Wyszehradzkiej; wysoką aktywność młodzieży w debatach publicznych oraz wysoki stopień partycypacji w rzeczywistości społeczno-politycznej w Polsce; fakt nieupolityczniania debaty w sprawie młodzieży stanowiący wyraz szacunku wobec autonomii młodego pokolenia; potrzebę lepszej koordynacji młodzieżowych polityk regionalnych, samorządowych z polityką krajową.

Komisja w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej rozpatrzyła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego (COM(2017) 563 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła stanowisko rządu.