Komisja do Spraw Unii Europejskiej

13
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

6 grudnia 2017

Komisja do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej rozpatrzyła Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Program prac Komisji na rok 2018 (COM(2017) 650 wersja ostateczna) i odnoszące się do niego stanowisko rządu.
Komisja po przeprowadzonej dyskusji podjęła decyzję, że powróci do rozpatrzenia projektu opinii Komisji na jednym z kolejnych posiedzeń.

Komisja wysłuchała informacji o dokumentach UE, w stosunku do których Prezydium Komisji wnosiło o niezgłaszanie uwag.
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
– Wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych stosowanych w Brazylii do upraw nasiennych pastewnych roślin uprawnych i upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin pastewnych i materiału siewnego roślin zbożowych produkowanego w Brazylii, a także w odniesieniu do równoważności inspekcji polowych stosowanych w Mołdawii do upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych, upraw nasiennych warzyw oraz upraw nasiennych roślin oleistych i włóknistych oraz w odniesieniu do równoważności materiału siewnego roślin zbożowych, materiału siewnego warzyw oraz materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych produkowanego w Mołdawii (COM(2017) 643 wersja ostateczna).
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 8 ust. 2 ustawy:
– Wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej stanowisko, które ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu o ułatwieniach w wydawaniu wiz w odniesieniu do przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego (COM(2017) 588 wersja ostateczna);
– Wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Radzie Ministerialnej powołanej na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową (COM(2017) 635 wersja ostateczna);
– Wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG, dotyczącej zmiany regulaminu wewnętrznego Wspólnego Komitetu EOG (COM(2017) 638 wersja ostateczna);
– Wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany załącznika XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG (COM(2017) 639 wersja ostateczna);
– Wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany załącznika II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG (COM(2017) 640 wersja ostateczna);
– Wniosku w sprawie decyzji Rady dotyczącej stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego, ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, w odniesieniu do decyzji nr 1/2017 dotyczącej zmiany dodatku 6 do załącznika 11 do umowy (COM(2017) 641 wersja ostateczna);
– Wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Ambasadorów AKP-UE w odniesieniu do wdrożenia art. 68 umowy o partnerstwie AKP-UE (COM(2017) 644 wersja ostateczna);
– Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów na 2018 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowanych w wodach Unii oraz dla unijnych statków rybackich w niektórych wodach nienależących do Unii (COM(2017) 645 wersja ostateczna);
– Zalecenia dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zmiany Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r. (COM(2017) 656 wersja ostateczna);
– Wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady upoważniającej Republikę Łotewską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (COM(2017) 659 wersja ostateczna);
– Wspólnego wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii we Wspólnej Radzie ustanowionej na mocy Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia decyzji dotyczących regulaminów wewnętrznych Wspólnej Rady i Wspólnego Komitetu (JOIN(2017) 43 wersja ostateczna).
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy:
– Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zgodnie z art. 58 dyrektywy 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (COM(2017) 631 wersja ostateczna);
– Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów towarzyszące przeglądowi śródokresowemu programu LIFE (COM(2017) 642 wersja ostateczna);
– Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat wdrażania umów o wolnym handlu 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. (COM(2017) 654 wersja ostateczna);
– Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonania uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzonego Komisji na podstawie dyrektywy 2013/30/UE w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich (COM(2017) 655 wersja ostateczna);
– Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Ocena konieczności dokonania przeglądu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (COM(2017) 658 wersja ostateczna);
– Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Sprawozdanie roczne dotyczące polityki Unii Europejskiej w zakresie pomocy humanitarnej oraz wdrażania tej polityki w 2016 r. (COM(2017) 662 wersja ostateczna);
– Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Osiągnięcie mobilności niskoemisyjnej. Unia Europejska, która chroni naszą planetę, wzmacnia pozycję konsumentów oraz broni swojego przemysłu i pracowników (COM(2017) 675 wersja ostateczna).
Komisja nie zgłosiła uwag do dokumentów.

Komisja w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy rozpatrzyła informację Rady Ministrów o posiedzeniach:
– Rady ds. Zagranicznych (w formacie ministrów ds. handlu), które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2017 r.;
– Rady ds. Zagranicznych (w formacie ministrów odpowiedzialnych za pomoc rozwojową i humanitarną), które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r.
– Rady ds. Zagranicznych, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r.
Komisja przyjęła do wiadomości informacje rządu.

Komisja w trybie art. 11 ust. 1 ustawy przyjęła do wiadomości informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r., w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2016) 799).

Komisja w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy rozpatrzyła informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2017 r.
Na posiedzeniu Rady Europejskiej planowane są dyskusje na temat: bezpieczeństwa i obrony (RE odnotuje ustanowienie Stałej Współpracy Strukturalnej – PESCO, oceni także postęp w realizacji innych inicjatyw w dziedzinie bezpieczeństwa i obronny, m.in. europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego – EDIDP oraz współpracy UE-NATO) oraz wymiaru społecznego, edukacji i kultury (RE odniesie się do wyników Szczytu Społecznego w Goeteborgu, w czasie którego proklamowano ustanowienie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych; RE zadeklaruje także – z pełnym poszanowaniem reguł pomocniczości i proporcjonalności – zwiększenie działań w obszarze edukacji i kultury m.in. poprzez dalszy rozwój programu Erasmus+, polepszenie współpracy uczelni wyższych, udoskonalenie nauczania języków UE, promowanie mobilności i wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów szkół średnich).
Komisja przyjęła do wiadomości informację rządu.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Konrad Szymański oraz poseł do Parlamentu Europejskiego – Marek Jurek.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej rozpatrzyła Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2017) 637 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła stanowisko rządu.

Komisja w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej rozpatrzyła Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (CETS nr 196) (COM(2017) 606 wersja ostateczna) oraz Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu dodatkowego uzupełniającego Konwencję Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (CETS nr 217) (COM(2017) 607 wersja ostateczna) i odnoszący się do nich projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła stanowisko rządu.
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Renata Szczęch oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Michał Woś.