Komisja do Spraw Unii Europejskiej

13
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

10 stycznia 2018

Komisja do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej rozpatrzyła informację Rady Ministrów o wynikach szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w dniach 14-15 grudnia 2017 r.
Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Konrad Szymański.
Wśród najważniejszych ustaleń szczytu dotyczących bezpieczeństwa i obrony wymienił: odnotowanie przez RE ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO), apel o dalsze prace nad Europejskim Funduszem Obronnym oraz o przyjęcie w 2018 r. Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego (EDIDIP), wskazanie na konieczność zakończenia kompleksowej rewizji mechanizmu Athena, jak również prośbę o kontynuowanie prac nad wdrożeniem pełnego zestawu wniosków dotyczących współpracy UE-NATO. RE podkreśliła także znaczenie wymiaru społecznego, edukacyjnego i kulturalnego polityk UE, wskazując jednocześnie, że rozwój inicjatyw w tych obszarach musi być zgodny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. RE odwołała się do przebiegu Szczytu Społecznego w Goeteborgu (17 listopada 2017 r.) i konieczności wdrażania Europejskiego Filaru Spraw Społecznych na poziomie UE i państw członkowskich. RE podkreśliła kluczowe znaczenie edukacji i kultury dla budowania włączających i spójnych społeczeństw oraz dla utrzymania konkurencyjności UE. Wskazała m.in. na potrzebę zwiększenia mobilności i wymiany w ramach poszerzonego programu Erasmus+, wzmocnienie partnerstw strategicznych między instytucjami szkolnictwa wyższego, wzmocnienie nauki języków obcych, rozwijanie uznawalności dyplomów. RE, w wyniku działań Polski i Francji, przyjęła w konkluzjach zapisy poświęcone zmianom klimatu: przyjęcie z zadowoleniem wyników szczytu w Paryżu (One Planet Summit, 12 grudnia 2017 r.) oraz posiedzenia stron Konwencji klimatycznej w Bonn (COP 23, 6-17 listopada 2017 r.). Szefowie państw i rządów, zgodnie z Agendą Liderów, przeprowadzili także dyskusję w sprawie dalszych kroków niezbędnych do podjęcia w ramach polityki migracyjnej. Zgodzono się co do priorytetowego znaczenia działań w zewnętrznym wymiarze polityki migracyjnej, akcentowano także konieczność osiągnięcia konsensusu w odniesieniu do reformy polityki azylowej do czerwca 2018 r. W części spotkania poświęconej stosunkom zewnętrznym ustalono przedłużenie sankcji sektorowych UE wobec Rosji. Szefowie państw i rządów podkreślili także, w świetle decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o przeniesieniu ambasady USA w Izraelu do Jerozolimy, przywiązanie do rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego w oparciu o model dwóch państw.
Minister poinformował także o dyskusji dotyczącej reformy strefy euro i przyjętych dokumentach koncepcyjnych – odpowiadają one polskim oczekiwaniom ponieważ zakładają otwartość instytucjonalną i jedność budżetu UE. RE zapoznała się także z aktualnym stanem negocjacji dotyczących Brexitu. Postęp negocjacji określono jako wystarczający. Minister poinformował, że Polska poparła ideę przyspieszenia prac nad formą i zakresem zaproponowanego przez Zjednoczone Królestwo okresu przejściowego, czyli utrzymania unijnego acquis bez udziału w instytucjach UE przez przynajmniej 2 lata.
Komisja przyjęła do wiadomości informację rządu.

Komisja w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy rozpatrzyła informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2018 r.
Komisja przyjęła do wiadomości informacje rządu.

Komisja w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu rozpatrzyła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych (COM(2017) 647 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła zastrzeżenia rządu do dokumentu.

Komisja w trybie art. 7 ust. 4 ustawy rozpatrzyła wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 92/106/EWG w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów kombinowanego transportu towarów między państwami członkowskimi (COM(2017) 648 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła zastrzeżenia rządu do dokumentu.

Komisja w trybie art. 7 ust. 4 ustawy rozpatrzyła wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM(2017) 772 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła zastrzeżenia rządu do dokumentu.
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Justyna Skrzydło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Renata Szczęch oraz poseł do Parlamentu Europejskiego – Janusz Korwin-Mikke.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przyjęła do wiadomości informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych na posiedzeniu Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (23 stycznia 2018 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2017) 824, 825, 826, 827).

Komisja w trybie art. 7 ust. 4 ustawy rozpatrzyła zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego zmieniające rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej (COM(2017) 706 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła zastrzeżenia rządu do dokumentu.

Komisja w trybie art. 7 ust. 4 ustawy rozpatrzyła:
– wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy służące wzmocnieniu odpowiedzialności budżetowej i średniookresowej orientacji polityki budżetowej w państwach członkowskich (COM(2017) 824 wersja ostateczna),
– wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego (COM(2017) 827 wersja ostateczna) i odnoszące się do nich projekty stanowisk RP.
Komisja podzieliła stanowiska rządu do dokumentów.

Komisja w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy rozpatrzyła komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie dokończenia budowy unii bankowej (COM(2017) 592 wersja ostateczna) i odnoszące się do niego stanowisko rządu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację rządu.
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów –Leszek Skiba.