Komisja do Spraw Unii Europejskiej

12
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

11 kwietnia 2018

Komisja do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ wysłuchała informacji o dokumentach UE, w stosunku do których Prezydium Komisji wnosiło o niezgłaszanie uwag.
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
– wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym (COM(2018) 85 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego (COM(2018) 115 wersja ostateczna);
– projektu budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2018 r. towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (COM(2018) 155 wersja ostateczna).
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 8 ust. 2 ustawy:
– wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG odnośnie zmiany załącznika XXII (Prawo spółek) oraz protokołu 37 (zawierającego wykaz przewidziany w art. 101) do Porozumienia EOG (COM(2018) 83 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 55. sesji Komisji Ekspertów ds. Przewozu Towarów Niebezpiecznych powołanej przez Międzyrządową Organizację Międzynarodowych Przewozów Kolejami w odniesieniu do niektórych zmian w dodatku C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami, mających zastosowanie od dnia 1 stycznia 2019 r. (COM(2018) 111 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/120 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów (COM(2018) 119 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Ministrów AKP-UE w odniesieniu do zmiany załącznika IC do umowy o partnerstwie AKP-UE (COM(2018) 121 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 99. posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu Międzynarodowej Organizacji Morskiej odnośnie do przyjęcia poprawek do prawideł II-1/1 i II-1/8-1 konwencji SOLAS oraz zatwierdzenia odpowiednich wytycznych dotyczących komputerowego wspomagania kapitana w zakresie stateczności w przypadku zatopienia przedziału dla istniejących statków pasażerskich, a także przyjęcia poprawek do Międzynarodowego kodeksu stosowania procedur prób ogniowych z 2010 r. (COM(2018) 122 wersja ostateczna).
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy:
– sprawozdania Komisji dla Rady w sprawie przeprowadzanego co pięć lat przeglądu wieloletnich wytycznych finansowych dotyczących zarządzania aktywami EWWiS w likwidacji i, po zakończeniu likwidacji, Majątkiem Funduszu Badawczego Węgla i Stali (COM(2018) 84 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące realizacji Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej i Europejskiego Funduszu na rzecz Efektywności Energetycznej (COM(2018) 86 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie możliwości wprowadzenia pewnych wymogów dotyczących ochrony ryb podczas ich uśmiercania (COM(2018) 87 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wykonania art. 5 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych (COM(2018) 88 wersja ostateczna);
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie prawa właściwego dla skutków rozporządzających transakcji w obrocie papierami wartościowymi (COM(2018) 89 wersja ostateczna);
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Plan działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego (COM(2018) 97 wersja ostateczna);
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Plan działania w zakresie technologii finansowej: w kierunku bardziej konkurencyjnego i innowacyjnego europejskiego sektora finansowego (COM(2018) 109 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego jakości danych fiskalnych zgłoszonych przez państwa członkowskie w 2017 r. (COM(2018) 112 wersja ostateczna);
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Dokończenie budowy unii rynków kapitałowych do roku 2019 – czas przyspieszyć realizację (COM(2018) 114 wersja ostateczna);
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Ogólne sprawozdanie Komisji dotyczące funkcjonowania rozporządzenia REACH i przeglądu niektórych elementów. Wnioski i działania (COM(2018) 116 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Rady i Parlamentu Europejskiego: Odpowiedzi państw członkowskich na sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2016 (COM(2018) 117 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego na temat skutków art. 199a i 199b dyrektywy Rady 2006/112/WE dotyczących zwalczania oszustw (COM(2018) 118 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Sprawozdanie roczne z wdrażania instrumentów Unii Europejskiej na rzecz finansowania działań zewnętrznych w 2016 r. (COM(2018) 123 wersja ostateczna).
Komisja nie zgłosiła uwag do dokumentów.

Komisja w trybie art. 11 ust. 1 ustawy rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (17 kwietnia 2018 r.)
Komisja postanowiła nie zgłaszać uwag do dokumentów o sygnaturach COM(2017) 452 oraz COM(2013) 192; natomiast w stosunku do dokumentu o sygnaturze COM(2018) 149 oraz do Dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów spożywczych – Komisja postanowiła nie zajmować stanowiska.

Komisja w trybie art. 11 ust. 1 ustawy przyjęła do wiadomości informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych w formacie ministrów UE ds. polityki spójności (12 kwietnia 2018 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2016) 285, 625, COM(2017) 47, 353, 385, 559, 742).

Komisja w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy rozpatrzyła Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Ocena śródokresowa programu Erasmus+ (2014–2020) (COM(2018) 50 wersja ostateczna) i odnoszące się do niego stanowisko rządu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację rządu.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Grzegorz Witkowski oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Adam Hamryszczak.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja wysłuchała informacji o dokumentach UE, w stosunku do których Prezydium Komisji wnosiło o niezgłaszanie uwag.
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
– wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do zastosowania etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (COM(2018) 137 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (tekst jednolity) (COM(2018) 139 wersja ostateczna).
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 8 ust. 2 ustawy:
– wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady w sprawie upoważnienia Węgier do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (COM(2018) 126 wersja ostateczna);
– zalecenia w sprawie decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Światowego paktu na rzecz środowiska (COM(2018) 138 wersja ostateczna).
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy:
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Drugie sprawozdanie roczne w sprawie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (COM(2018) 91 wersja ostateczna);
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady oraz Europejskiego Banku Centralnego: Drugie sprawozdanie z postępów w zmniejszaniu wolumenu kredytów zagrożonych w Europie (COM(2018) 133 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skutków wprowadzenia etapu normy środowiskowej Euro 5 dla pojazdów kategorii L (COM(2018) 136 wersja ostateczna);
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady: Sprawozdanie z postępów w realizacji Europejskiego programu w zakresie migracji (COM(2018) 250 wersja ostateczna);
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Dostosowanie wspólnej polityki wizowej do nowych wyzwań (COM(2018) 251 wersja ostateczna).
Komisja nie zgłosiła uwag do dokumentów.

Komisja w trybie art. 20 ust. 2 w powiązaniu z art. 19 ustawy pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Andrzeja Sadosia na stanowisko Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.

Komisja w trybie art. 18 ust. 4 ustawy przyjęła do wiadomości informację o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (stan na dzień 23 lutego 2018 r.) w zakresie resortów: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Zdrowia.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Konrad Szymański, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – Marek Zagórski, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Mikołaj Wild, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Paweł Majewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Leszek Skiba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Marcin Czech oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Marcin Zieleniecki.