Komisja do Spraw Unii Europejskiej

06
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 maja 2018

Komisja do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ wysłuchała informacji o dokumentach UE, w stosunku do których Prezydium Komisji wnosiło o niezgłaszanie uwag. Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
– Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący Planu działania na rzecz mobilności wojskowej (JOIN(2018) 5 wersja ostateczna);
– Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Sprawozdanie dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej (COM(2018) 157 wersja ostateczna).
Komisja nie zgłosiła uwag do dokumentów.

Komisja w trybie art. 18 ust. 4 ustawy kontynuowała rozpatrywanie informacji o pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektyw, których termin transpozycji już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych trzech miesięcy (stan na dzień 23 lutego 2018 roku).
Komisja przyjęła informację do wiadomości w zakresie dwóch resortów przedstawiających informację (Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Komisja w trybie art. 11 ust. 1 ustawy przyjęła do wiadomości informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (25 maja 2018 r.) (COM(2016) 758, 811, 850, 851, 852, 854; COM(2017) 706).

Komisja w trybie art. 7 ust. 4 ustawy, rozpatrzyła:
– wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych (COM(2018) 134 wersja ostateczna);
– wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca (COM(2018) 147 wersja ostateczna);
– wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych (COM(2018) 148 wersja ostateczna) i odnoszące się do nich projekty stanowisk RP.
Komisja podzieliła stanowiska rządu.

Komisja w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy rozpatrzyła:
– dokument otwierający debatę w sprawie pogłębienia unii gospodarczej i walutowej (COM(2017) 291 wersja ostateczna);
– komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady i Europejskiego Banku Centralnego: Nowe instrumenty budżetowe na rzecz stabilnej strefy Euro osadzone w ramach prawnych Unii (COM(2017) 822 wersja ostateczna);
– sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 11-12/2017 (COM(2018) 70 wersja ostateczna) i odnoszące się do nich stanowiska rządu.
Komisja przyjęła informacje do wiadomości.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi –Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Paweł Lewandowski oraz podsekretarze stanu w Ministerstwie Finansów – Paweł Gruza i Leszek Skiba.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła komisyjny projekt uchwały w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w Unii Europejskiej (druk nr 2427).
W uchwale Sejm RP wyraża przekonanie, że utrzymanie unijnej polityki rozwoju regionalnego oraz jej finansowanie z budżetu UE znacząco wpłynie na skuteczne wypełnienie wspólnotowych celów. Projekt uchwały zawiera ponadto propozycje kierunków modyfikacji polityki spójności, w szczególności służących jej wzmocnieniu, ujednoliceniu i uproszczeniu.
Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.
Sprawozdawca – Izabela Kloc (PiS).

Komisja w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. rozpatrzyła Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy (COM(2018) 131 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja przyjęła opinię.
Komisja podjęła decyzję o przekazaniu opinii do Przewodniczących: Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej.

Komisja w trybie art. 8 ust. 4 ustawy rozpatrzyła Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie dostępu pracowników oraz osób samozatrudnionych do ochrony socjalnej (COM(2018) 132 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła stanowisko rządu.
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Marcin Zieleniecki oraz poseł do Parlamentu Europejskiego – Marek Plura.