Komisja do Spraw Unii Europejskiej

17
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

9 maja 2018

Komisja do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ wysłuchała informacji o dokumentach UE, w stosunku do których Prezydium Komisji wnosiło o niezgłaszanie uwag.
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
– Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, oraz tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (COM(2018) 162 wersja ostateczna);
– Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we wspólnym komitecie utworzonym na mocy umowy w sprawie Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL), w odniesieniu do jego regulaminu wewnętrznego (COM(2018) 164 wersja ostateczna);
– Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2018) 165 wersja ostateczna);
– Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (COM(2018) 166 wersja ostateczna);
– Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Komisję do zatwierdzenia, w imieniu Unii, globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju (COM(2018) 167 wersja ostateczna);
– Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Komisję do zatwierdzenia, w imieniu Unii, globalnego porozumienia w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji w obszarze polityki imigracyjnej (COM(2018) 168 wersja ostateczna).
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy:
– Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania tytułu III dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) w odniesieniu do nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach i do oceny okresu przejściowego dla działalności w zakresie pracowniczych programów emerytalnych prowadzonej przez zakłady ubezpieczeń na życie (COM(2018) 169 wersja ostateczna);
– Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat śródokresowego przeglądu realizacji programu „Europa dla obywateli” na lata 2014-2020 (COM(2018) 170 wersja ostateczna);
– Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wpływu rozporządzenia UE nr 575/2013 i dyrektywy 2013/36/UE na cykl gospodarczy (COM(2018) 172 wersja ostateczna).
Komisja nie zgłosiła uwag do dokumentów.

Komisja w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy, rozpatrzyła informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych (w formacie ministrów do spraw rozwoju), które odbędzie się w dniu 22 maja 2018 r.
Komisja przyjęła do wiadomości informację rządu.

Komisja w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy, rozpatrzyła:
– Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady: Skuteczna Europa – warianty instytucjonalne w celu zwiększenia skuteczności działania Unii Europejskiej. Wkład Komisji Europejskiej w nieformalne spotkanie przywódców w dniu 23 lutego 2018 r. (COM(2018) 95 wersja ostateczna),
– Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Wiarygodna perspektywa rozszerzenia dla Bałkanów Zachodnich oraz zwiększone zaangażowanie UE w tym regionie (COM(2018) 65 wersja ostateczna),
– Zalecenie Komisji z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie uwydatnienia europejskiego charakteru i usprawnienia procesu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. (C(2018) 900 wersja ostateczna) i odnoszące się do nich stanowiska rządu.
Komisja przyjęła informacje do wiadomości.

Komisja w trybie art. 7 ust. 4 ustawy rozpatrzyła Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (COM(2018) 252 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła stanowisko rządu.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Konrad Szymański, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Andrzej Papierz oraz poseł do Parlamentu Europejskiego – Zbigniew Kuźmiuk.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej rozpatrzyła Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich (COM(2018) 96 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła stanowisko rządu.

Komisja w trybie art. 7 ust. 4 ustawy rozpatrzyła Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ustanawiające wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008 (COM(2018) 149 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła stanowisko rządu.
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Łukasz Piebiak oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Anna Moskwa.