Komisja do Spraw Unii Europejskiej

10
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 czerwca 2018

Komisja do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ wysłuchała informacji o dokumentach UE, w stosunku do których Prezydium Komisji wnosiło o niezgłaszanie uwag.
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
– wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny (COM(2018) 259 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii i do terytorialnego zakresu stosowania dyrektywy 2008/118/WE (COM(2018) 261 wersja ostateczna).
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 8 ust. 2 ustawy:
– wspólnego wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony (JOIN(2018) 10 wersja ostateczna);
– wspólnego wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony (JOIN(2018) 11 wersja ostateczna);
– zalecenia w sprawie decyzji Rady upoważniającej do podjęcia w imieniu Unii Europejskiej rokowań w celu zawarcia z Republiką Madagaskaru umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów oraz protokołu do tej umowy (COM(2018) 240 wersja ostateczna);
– wniosku w sprawie decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do stania się w interesie Unii Europejskiej stroną Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218) (COM(2018) 247 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany w załączniku XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) oraz protokołu 37 (zawierającego wykaz przewidziany w art. 101) do Porozumienia EOG (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (COM(2018) 249 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowych substancjipsychoaktywnychN-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4ylo] cyklopropanokarboksyamidu (cyklopropylofentanylu) oraz 2-metoksy-N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo) piperydyn-4-ylo]acetamidu (metoksyacetylofentanylu) środkom kontroli (COM(2018) 253 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu ustanowionego na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do aktualizacji załącznika III (Zbliżenie przepisów) dotyczącego zasad mających zastosowanie do normalizacji, akredytacji, oceny zgodności, regulacji technicznych i metrologii oraz załącznika XVI (Zamówienia publiczne) do Układu (COM(2018) 258 wersja ostateczna);
– wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe (COM(2018) 264 wersja ostateczna).
Informacja odnosiła się do dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy:
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Komunikat „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych” (COM(2018) 232 wersja ostateczna);
– komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie umożliwienia transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej na jednolitym rynku cyfrowym; wzmacniania pozycji obywateli i budowania zdrowszego społeczeństwa (COM(2018) 233 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Ocena ex post „Europejskich Stolic Kultury” w 2016 r. (Donostia-San Sebastián i Wrocław) (COM(2018) 235 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczące stosowania dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG) (COM(2018) 246 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Ocena śródokresowa programu Kreatywna Europa (2014-2020) (COM(2018) 248 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z realizacji ram wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (SST) (2014-2017) (COM(2018) 256 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wykonania dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego na podstawie sprawozdań państw członkowskich za okres 2012-2015 (COM(2018) 257 wersja ostateczna);
– rocznego przeglądu dokonywanego przez Komisję rocznych sprawozdań z działalności państw członkowskich w sprawie kredytów eksportowych w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1233/2011 (COM(2018) 262 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych, powierzonych Komisji na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (COM(2018) 263 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Ocena śródokresowa programu Kreatywna Europa (2014-2020) (COM(2018) 248 wersja ostateczna);
– sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wydatków EFRG – System wczesnego ostrzegania nr 1–3/2018 (COM(2018) 265 wersja ostateczna).
Komisja nie zgłosiła uwag do dokumentów.

Komisja w trybie art. 7 ust. 4 ustawy rozpatrzyła Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (COM(2018) 173 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła stanowisko rządu.

Komisja w trybie art. 11 ust. 1 ustawy rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych na posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (7-8 czerwca 2018 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach.
Komisja nie zgłosiła uwag do dokumentów o sygnaturze: COM(2017) 10, 277, 278, 280, 281, 282, 289, 477, 548, 648, 653 oraz COM(2018) 33. W stosunku do dokumentów o sygnaturze: COM(2018) 234, 274, 275, 277, 278, 279, 284, 286 oraz 296 Komisja postanawia nie zajmować stanowiska.

Komisja w trybie art. 11 ust. 1 ustawy przyjęła do wiadomości informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych na posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (11 czerwca 2018 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2016) 863).

Komisja w trybie art. 7 ust. 4 ustawy rozpatrzyła Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego prawa żywnościowego], dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 [w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy], rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 [w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt], rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego], rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących], rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 [w sprawie środków ochrony roślin] oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 [w sprawie nowej żywności] (COM(2018) 179 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła stanowisko rządu.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii – Tomasz Dąbrowski oraz główny inspektor sanitarny – Marek Posobkiewicz.