Komisja do Spraw Unii Europejskiej

14
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

14 czerwca 2018

Komisja do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ wysłuchała Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bieżącego stanu negocjacji w zakresie reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego.
Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Renata Szczęch.
Przewodnicząca Komisji – poseł Izabela Kloc (PiS) poinformowała o liście, jaki wpłynął na ręce Marszałka Sejmu – Marka Kuchcińskiego od przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – Antonio Tajaniego. List ten zawierał streszczenie stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie trwającej reformy Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego (WESA), czyli m.in. rozporządzenia dublińskiego.
Wiceminister Renata Szczęch poinformowała, że rząd RP zdecydowanie przychyla się do nadania tematyce migracyjnej priorytetowego charakteru oraz podejmuje działania na rzecz osiągnięcia konsensusu w ramach całego WESA. Ponadto rząd RP popiera pakietowe podejście do prac w tym zakresie w związku z istotnymi powiązaniami istniejącymi między poszczególnymi instrumentami reformy. Podsekretarz stanu poinformowała jednocześnie, że dotychczasowe negocjacje ujawniły szereg wątpliwości wobec różnych elementów WESA, które wymagają dalszej pracy na wielu poziomach. W tym kontekście rząd RP podkreśla na forum UE potrzebę kontynuowania dyskusji w tym zakresie.
Doceniając wysiłki prezydencji bułgarskiej na rzecz zapewnienia odpowiedniego balansu między zasadami odpowiedzialności i solidarności, wiceminister poinformowała, że rząd RP w kontekście negocjacji nad kluczowym elementem reformy WESA, tj. rozporządzeniem dublińskim, podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko i nie popiera dokumentu w obecnym kształcie. Dodała także, że rząd RP zgodnie ze swoim kierunkowym stanowiskiem konsekwentnie podkreśla swój sprzeciw wobec jakichkolwiek obligatoryjnych i automatycznych mechanizmów redystrybucji, które to w naszej ocenie ingerują w systemy krajowe. Podsekretarz stanu podkreśliła, że rząd RP niezmiennie stoi na stanowisku, że zasada solidarności powinna opierać się na dobrowolności działań wsparcia, a przyszłe rozwiązania muszą być akceptowalne przez wszystkie państwa członkowskie.
Wiceminister poinformowała także o niejednolitym stanowisku państw UE wobec przedstawionego przez prezydencję tekstu legislacyjnego wypracowanego na poziomie roboczym Rady ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych: część państw i KE poparła wypracowany kompromis, część jednak wyraziła potrzebę wypracowania nowego kompromisu lub podniosła argument niewystarczającego zrównoważenia propozycji w zakresie zasad odpowiedzialności oraz solidarności. W takiej sytuacji zdaniem rządu RP poszukiwanie dalszego porozumienia w zakresie reformy systemu azylowego jest uwarunkowane uzyskaniem wytycznych na najwyższym szczeblu politycznym. Wiceminister podkreśliła, że od początku negocjacji rząd RP stoi na stanowisku, że tylko Rada Europejska może zagwarantować postęp negocjacji poprzez nakreślenie dalszych kierunków dyskusji oraz wskazanie elementów, wobec których należy budować konsensus, przy akceptacji opinii wszystkich państw członkowskich.
Komisja w głosowaniu (19/4/5) przyjęła opinię skierowaną do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bieżącego stanu negocjacji w zakresie reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja wysłuchała Informacji o dokumentach UE, w stosunku do których Prezydium Komisji wnosiło o niezgłaszanie uwag.
Informacja odnosiła się do:
– dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
– Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Nowy europejski program na rzecz kultury (COM(2018) 267 wersja ostateczna),
– Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Budowa silnej Europy: rola polityki dotyczącej młodzieży, edukacji i kultury (COM(2018) 268 wersja ostateczna),
– Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Angażowanie, łączenie i wzmacnianie pozycji osób młodych: nowa strategia UE na rzecz młodzieży (COM(2018) 269 wersja ostateczna),
– Sprawozdania Komisji na temat oceny śródokresowej Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) (COM(2018) 297 wersja ostateczna),
– Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady: Sprawozdanie z postępu wdrażania Europejskiego programu w zakresie migracji (COM(20118) 301 wersja ostateczna),
– Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się kryzysów (COM(2018) 304 wersja ostateczna),
– Rocznego przeglądu dokonywanego przez Komisję rocznych sprawozdań z działalności państw członkowskich w sprawie kredytów eksportowych w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1233/2011 (COM(2018) 305 wersja ostateczna),
– Wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (COM(2018) 308 wersja ostateczna),
– Wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (COM(2018) 309 wersja ostateczna),
– Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich (COM(2018) 330 wersja ostateczna);
– dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
– Wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków (COM(2018) 272 wersja ostateczna),
– Wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu do Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (umowa INTERBUS) dotyczącego międzynarodowych regularnych i regularnych specjalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (COM(2018) 288 wersja ostateczna),
– Wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu zmieniającego Umowę w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS) poprzez rozszerzenie możliwości przystąpienia na Królestwo Marokańskie (COM(2018) 290 wersja ostateczna),
– Wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komisji Mieszanej utworzonej na mocy Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (umowa INTERBUS) w odniesieniu do projektu decyzji tej Komisji (COM(2018) 291 wersja ostateczna),
– Wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych (COM(2018) 294 wersja ostateczna),
– Wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych (COM(2018) 295 wersja ostateczna),
– Zalecenia dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do podjęcia rokowań z Republiką Zielonego Przylądka w celu zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (COM(2018) 299 wersja ostateczna);
– Zalecenia dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do podjęcia rokowań w celu podziału koncesji Unii w ramach WTO dotyczących kontyngentów taryfowych załączonych do Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (COM(2018) 311 wersja ostateczna);
– dokumentów rozpatrzonych w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
– Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (COM(2018) 209 wersja ostateczna);
– Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 (COM(2018) 231 wersja ostateczna),
– Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 167/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (COM(2018) 289 wersja ostateczna),
– Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 (COM(2018) 312 wersja ostateczna).
Komisja nie zgłosiła uwag do ww. dokumentów.

Komisja w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przyjęła do wiadomości informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych (22 czerwca 2018 r.) (COM(2015) 586, COM(2017) 567, 569, 706).

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 (druk nr 2559) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
– części budżetowej 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
– części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 8, 19 i 49,
– części budżetowej 84 – Środki własne Unii Europejskiej.
Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami dysponentów ww. części budżetowych Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w rozpatrywanym zakresie.
Upoważniono poseł Agatę Borowiec (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

Komisja w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej rozpatrzyła Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 (COM(2018) 321 wersja ostateczna) i odnoszące się do niego stanowisko rządu.
Komisja przyjęła do wiadomości informację rządu.

Komisja w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej rozpatrzyła:
– Wniosek – Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2018) 323 wersja ostateczna),
– Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, na unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji i na niepoddawanych recyklingowi odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych COM(2018) 326 wersja ostateczna),
– Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (COM(2018) 328 wersja ostateczna) oraz odnoszące się do nich projekty stanowisk RP.
Komisja podzieliła stanowiska rządu.

Komisja w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej rozpatrzyła:
– Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021–2027 (COM(2018) 322 wersja ostateczna),
– Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (COM(2018) 324 wersja ostateczna),
– Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (COM(2018) 325 wersja ostateczna),
– Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (COM(2018) 327 wersja ostateczna) oraz odnoszące się do nich projekty stanowisk RP.
Komisja podzieliła stanowiska rządu.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Konrad Szymański oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Piotr Walczak.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej rozpatrzyła Informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (21-22 czerwca 2018 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM (2008) 426, COM (2016) 815, COM (2017) 253, 797, COM(2018) 51, 131).
Komisja przyjęła informację.
Komisja przypomina, że odnośnie do dokumentów o sygnaturze COM(2018) 51, COM(2018) 131 Komisja przyjęła opinię w ramach dialogu politycznego.
Komisja przypomina, że odnośnie do dokumentu o sygnaturze COM(2017) 253, Sejm przyjął uchwałę, w której uznał przedmiotowy projekt za niezgodny z zasadą pomocniczości.

Komisja w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej rozpatrzyła Informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (18-19 czerwca 2018 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach (COM(2016) 493, COM(2017) 128, 545, 774, COM(2018) 227, 368, 390, 392, 393, 394).
Komisja nie zgłasza uwag do dokumentów o sygnaturach: COM(2016) 493, COM(2017) 128, 545, 774 oraz COM(2018) 227.
W stosunku do dokumentów, które nie były jeszcze rozpatrywane na posiedzeniu Komisji, mianowicie: COM(2018) 368, 390, 392, 393 i 394, Komisja postanawia nie zajmować stanowiska.

Komisja w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej rozpatrzyła Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (COM(2018) 238 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła stanowisko rządu.

Komisja w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej rozpatrzyła Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (COM(2018) 239 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła stanowisko rządu.

Komisja w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej rozpatrzyła Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek (COM(2018) 241 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP.
Komisja podzieliła stanowisko rządu.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stanisław Szwed, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii – Tadeusz Kościński oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Łukasz Piebiak.