Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

13
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

28 września 2017

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ rozpatrzyła informacje Najwyższej Izby Kontroli dotyczące: bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach publicznych oraz wykorzystywania monitoringu wizyjnego w szkołach i jego wpływu na bezpieczeństwo uczniów.
Informacje przedstawili: wicedyrektor delegatury NIK w Zielonej Górze, Włodzimierz Stobrawa oraz dyrektor delegatury NIK w Lublinie – Edward Lis.
Kontrola NIK dotycząca bezpieczeństwa i higieny nauczania przeprowadzona m.in. została na wniosek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z 2015 r. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące higieny – zarówno pracy umysłowej uczniów (przedmioty wymagające wytężonej koncentracji odbywały się na koniec dnia szkolnego), jak i dotyczące fizycznych aspektów nauki – ciężaru noszonych tornistrów oraz zapewnienia możliwości pozostawienia podręczników w szkole. Zastrzeżenia formułowane były także w stosunku do zbyt krótkich przerw międzylekcyjnych (w tym w szczególności do przerw po zajęciach wychowania fizycznego). Podniesiono potrzebę zapewnienia uczniom ergonomicznych mebli. W zaleceniach apelowano o wzmocnienie kontroli nad omawianymi kwestiami przez właściwe kuratoria, opracowanie kodeksu dobrych praktyk w omawianym zakresie oraz zwiększenie roli asystentów nauczyciela.
Wyniki kontroli dotyczące monitoringu w szkołach wykazały m.in. brak podstaw prawnych do stosowania w szkołach systemu monitoringu wizyjnego. NIK podtrzymała swój wniosek z 2014 r. do uregulowanie kwestii monitoringu w miejscach publicznych w formie ustawy. Zwrócono dodatkowo uwagę na rosnącą liczbę kamer w systemach monitoringu wizyjnego oraz na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podkreślono pozytywny, prewencyjny i dowodowy, charakter stosowania monitoringu w szkołach.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Marzena Machałek odniosła się m.in. do działań zmierzających do ustawowego uregulowania kwestii monitoringu. Stwierdziła, że MEN we współpracy z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych opracował i udostępnił szkołom w lutym 2017 r. zbiór dobrych praktyk w stosowaniu monitoringu wizyjnego. Stwierdziła też, że monitoring stanowi tylko uzupełnienie środków stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach, sam nie zapewni bezpieczeństwa bez podejmowania działań wychowawczych. Wskazała m.in., że kwestię szeroko pojętego bezpieczeństwa uczniów uregulowane są m.in. w przepisach ustawy – Prawo oświatowe, w przygotowywanych przez ministerstwo rozporządzeniach oraz rządowym programie Bezpieczna+ na lata 2015-2018.
W dyskusji przeprowadzonej z udziałem m.in. przedstawicieli organizacji rodziców, Rzecznika Praw Obywatelskich i związków zawodowych członkowie Komisji nawiązali do realizacji programu Bezpieczna+. Postulowano m.in. powtórną kontrolę dotyczącą higieny w szkołach w związku z przeprowadzoną reformą oświaty, zwłaszcza w kontekście zapewnienia uczniom w szkołach właściwej infrastruktury (sale gimnastyczne, świetlice, szafki na podręczniki, meble) oraz bezpieczeństwa (zabezpieczenie komputerów przed zagrożeniami występującymi w intrenecie). Zwrócono uwagę m.in. na skutki nauki uczniów w godzinach popołudniowych (zmianowość), a także pracy nauczycieli w więcej niż jednej szkole. Podkreślono także konieczność ustawowego uregulowania kwestii monitoringu wizyjnego.