Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

14
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

14 czerwca 2018

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
– części budżetowej 30 – Oświata i wychowanie,
– części budżetowej 28 – Nauka,
– agencji wykonawczych:
a) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
b) Narodowe Centrum Nauki,
– państwowego funduszu celowego – Funduszu Nauki i Technologii Polskiej,
– części budżetowej 38 – Szkolnictwo wyższe,
– państwowej osoby prawnej – Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
– części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 18,
– części budżetowej 67 – Polska Akademia Nauk.
Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami dysponentów ww. części budżetowych, wysłuchaniu stanowiska Najwyższej Izby Kontroli oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w powyższym zakresie.
Upoważniono poseł Ewę Tomaszewską (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

Komisja rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2446 i 2563).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 92 poprawki. Komisja wnosi o przyjęcie 62 poprawek i odrzucenie 27 poprawek. Wnioskodawcy wycofali 3 poprawki.
Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, miały na celu m.in.:
– uelastycznienie przepisów dotyczących powoływania / wyboru organów uczelni niepublicznych czy nadawania im statutu,
– wprowadzenie wymogu doprecyzowania w statucie uczelni – poprzez ich wymienienie – typów jednostek organizacyjnych uczelni.
Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić, miały na celu m.in. objęcie przepisami dotyczącymi wynagrodzeń nauczycieli akademickich również pracowników instytutów Polskiej Akademii Nauk.
Sprawozdawca – poseł Ewa Tomaszewska (PiS).

Komisja rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2447 i 2564).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 30 poprawek. Komisja wnosi o przyjęcie 26 poprawek i odrzucenie 4 poprawek.
Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, miały na celu m.in.: zmianę terminów wejścia w życie niektórych przepisów.
Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić, miały na celu wprowadzenie możliwości prowadzenia studiów doktoranckich przez Bibliotekę Narodową.
Sprawozdawca – poseł Ewa Tomaszewska (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: minister edukacji narodowej – Anna Zalewska, podsekretarze stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Piotr Müller i Sebastian Skuza, prezes Polskiej Akademii Nauk – prof. Jerzy Duszyński oraz wicedyrektorzy Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego w Najwyższej Izbie Kontroli – Ilona Kielan-Glińska i Konrad Janiec.